Pagina delen

Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 17 juni 2016 (10:30 - 16:30) Naar boven

Datum 17-06-2016 Tijd 10:30 - 16:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie is aangehouden, zodat hij eerst kan worden besproken in een eigen Forumvergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 17 juni 2016 is de motie 'Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven' door de Stadspartij, D66 en Bewust Zutphen Warnsveld ingediend.

De motie draagt het college op om voor 1 januari 2017 een pakket maatregelen te ontwikkelen om  Zutphen als vestigingsstad voor zowel bestaande als startende ondernemers aantrekkelijker te maken, en om de raad hierover voor 1 januari 2017 te informeren.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in casu in de Forumvergadering van 12 september 2016 - voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 12-09-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

 

Toelichting van de motie

De te behandelen motie: aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven. Het woord is aan de indieners voor een toelichting.

Stadspartij: De motie is mede ingediend door D66 en Bewust Zutphen Warnsveld. De speerpunten van het gemeentelijk beleid zijn bekend, maar de motie beoogd een versnelde implementatie van een pakket maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Door commotie rond de reclamebelasting en het vertrek van Payroll Select ontstaat geen goed beeld van Zutphen bij andere bedrijven.

D66: Met de motie wordt beoogd meer invulling te geven aan de prioriteiten.

 

Vragenronde

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

 VVD: Het verbeteren van het vestigingsklimaat moet in samenwerking met bedrijven. Punt 2a, de versnelde vergunningsprocedures, is belangrijk. De gemeente Rheden verliest door lange procedures veel bedrijven. Met betrekking tot punt 2b en 2c is de vraag wat het effect is. Is er onderzoek gedaan? Zijn er andere maatregelen mogelijk? Is dit juridisch houdbaar?

 Stadspartij: De bedoeling is om kleine startende ondernemers via een fiscale maatregel te steunen in de start-up fase. De Belastingdienst heeft soortgelijke instrumenten. Verordeningen kunnen hierop aangepast worden.

 D66: Er zijn gemeenten die dit nu al doen en dit kan meegenomen worden in het Zutphense pakket aan maatregelen.

 De voorzitter geeft aan dat er ruimte is voor verhelderende vragen. Het debat volgt later.

 ChristenUnie: Als de motie bedoeld wordt als denkrichting zijn wij voorstander. Vraag naar aanleiding van punt 3: welke mensen zijn verbonden?

 Stadspartij: De maatregelen zijn bedoeld als voorbeeld. Het gaat om de denkrichting. De kop van de motie is bepalend.

 VVD: In de motie staat wat anders. Het college wordt opgedragen de genoemde maatregelen in te voeren.

 SP: Hoe moet de compensatieregeling OZB gezien worden? Krijgen ondernemers geld terug?

 D66: In andere gemeenten gebeurd dit al,. Daar krijgen startende ondernemers een compensatie voor de OZB.

 Stadspartij: Deze maatregel kan uit twee onderdelen bestaan: compensatie van de OZB en gebieden aanwijzen met lagere lasten. De betrokken partijen waar de CU naar vraagt zijn bijvoorbeeld Zutphen Promotie en de binnenstadmanager.

 ChristenUnie: Er zijn dus geen concrete bedrijven betrokken.

 Stadspartij: Het betreft uitvoerenden die door dit pakket betere resultaten kunnen halen.

 GroenLinks: Wat is de aanleiding voor de motie? Wat is er aan onderzoek voor verricht?

 Stadspartij: Aanleiding is het wegtrekken van bedrijven die zich buiten Zutphen gaan vestigen. Er moet een stimulans komen voor vestiging in Zutphen. Er is gekeken naar wat andere gemeenten nu al doen.

 Burgerbelang:Hoe ziet de OZB-compensatieregeling er in de praktijk uit? Worden er panden voor een gereduceerd tarief aangeboden?

 D66: De motie wil een denkrichting geven. Hier wordt steun voor gezocht bij de fracties. Over de punten en komma’s kan na afloop gepraat worden.

 PvdA: Punt 2a is op zich prima, bij punt 2b en 2c ligt het anders.

 D66: We willen de urgentie benoemen. De afwegingen over het pakket zullen door het college gedaan moeten worden.

 VVD: In de binnenstad wordt al gekeken naar het geven van andere functies aan leegstandgebieden.

 SP: Willen de indieners met deze motie bedrijven voortrekken op burgers? Procedures verkorten is goed, maar de vraag is wel: waarom zijn deze nu te lang?

 Stadspartij: Het betreft maatregelen voor startende ondernemers in de aanloopfase.

 SP: De denkrichting heeft ook een gevaarlijke kant.

 

Reactie van het college op de motie

De voorzitter geeft het woord aan het college.

 College: We zijn al met veel zaken bezig, de vraag is wat deze motie daaraan toevoegt.

De afdeling economie is op orde gemaakt, in overleg met ondernemers zijn tien zaken benoemd die met voorrang opgepakt worden, er is een ondernemershuis, er is een uitvoeringsagenda Clean Tech, het Rode loper beleid ligt er, er is een accountmanager voor netwerken benoemd, het horecavestigingsbeleid wordt nader bekeken en er wordt gewerkt aan de leegstand. Hierin hebben wij een rol als regisseur.

Deze motie is een klein onderdeel van een groot, lopend pakket. Wij vragen om tijd om de maatregelen waar we mee bezig zijn uit te voeren.

 SP: Waarom zijn procedures nu zo lang? Wat is het Rode loperbeleid?

 College: Het Rode-loperbeleid is een regionaal thema waar ook het vergunningenbeleid onderdeel van uitmaakt.

 ChristenUnie: Als de motie een denkrichting beoogd te geven is herformulering nodig. Dan kan de motie het beleid een zetje geven.

 Bewust Zutphen Warnsveld: Positief dat het college druk bezig is met dit onderdeel. Dat is een belangrijke conclusie. De motie kan wellicht ingetrokken worden als het college voor 1 januari 2017 een memo aanbiedt over de voortgang.

 College: Er is afgesproken dat de speerpunten terugkomen in de raad. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt verslag uitgebracht. Op 13 oktober komen de speerpunten weer terug in het forum.

 

Sluiting

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de motie voldoende besproken is en hij sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 22 mei 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

 Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend