Pagina delen

Motie: Aanleg bouwweg Laan van Highlanders

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 19 juni 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering op 22 mei 2017 is de motie 'Aanleg bouwweg Laan van Highlanders' ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een forumvergadering wordt besproken, voordat de raad er een besluit over neemt. Als wordt geconcludeerd dat de motie voldoende is besproken en besluitrijp is, kan besluitvorming in de raad plaatsvinden.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een inspreker, dhr. Navarro (namens bewoners van de Laan van Highlanders).

De inspreker krijgt als eerste het woord (inspreekreactie is als bijlage toegevoegd).

Vervolgens is het woord aan de Forumleden.

De SP licht de motie toe en wijst erop dat een gewijzigde versie van de motie is rondgestuurd aan de raads- en Forumleden. De motie geeft duidelijkheid aan de bewoners die daar recht op hebben. De motie roept het college op er alles aan te doen om te zorgen dat aanleg van de weg snel wordt gerealiseerd.

De VVD vraagt het college of de wens zoals beschreven in de motie uitvoerbaar is.

Het College antwoordt dat dit technisch uitvoerbaar is maar dat de gemeente de weg niet zelf gaat aanleggen.

D66 vraagt of het juridisch mogelijk is voor de gemeente om de weg aan te leggen?

Het College geeft aan dat het niet is toegestaan om een weg aan te leggen op het grondgebied van een ander.

De PvdA vraagt de SP wie de aanleg van de weg dient te bekostigen?

De SP vindt het niet aan hen om te bedenken wie de aanleg dient te bekostigen. Er dient een weg te komen en als daar vergunningen voor afgegeven dienen te worden, dient dat te gebeuren.

Het College geeft aan dat 't Hummel in juni 2015 een vergunning heeft gekregen voor aanleg van de weg en er staat niets in de weg dat de eigenaar van de weg de weg kan gaan aanleggen.

BewustZW geeft aan dat de openbare voorzieningen in de wijk zodanig dienen te zijn dat elk perceel openbaar toegankelijk is. Het kan niet zo zijn dat in de planvorming staat dat een weg zal worden aangelegd maar dat de gemeente zegt 'we doen dat niet'. Kijk als college naar de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het College licht toe dat de ondernemer in dit gebied doet aan 'zelfrealisatie' zoals op meer gebieden in de gemeente gebeurt. De gemeente legt in die gevallen geen openbare voorzieningen aan zoals een weg en straatverlichting. De situatie is pijnlijk voor de bewoners maar de gemeente heeft geprobeerd afspraken te maken met de eigenaar van de grond.

BewustZW geeft aan dat als de raad opdracht geeft om de weg aan te leggen het college dit dient uit te voeren. Het is te makkelijk om te zeggen 'we doen het niet'.

De VVD vindt dat het niet aan de raad is om zich te mengen in zaken zoals deze waarvan de bevoegdheid bij het college ligt.

D66 spreekt van een patstelling en vraagt of de gemeente de weg niet kan aanleggen en 't Hummel kan dwingen de kosten daarvan te betalen?

Het College geeft aan dat komende week nog een gesprek plaatsvindt en dat de provincie hierin ook bemiddelt. Het College doet haar uiterste best om te komen tot een goede oplossing voor de bewoners maar daarvoor zijn wel twee partijen nodig.

D66 vraagt of het klopt dat 't Hummel de weg dient aan te leggen, deze dient over te dragen aan de gemeente waarna de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud?

Het College bevestigt dit.

D66 vraagt nogmaals of het dan niet mogelijk is dat de gemeente de weg aanlegt en de kosten door 't Hummel laat betalen.

Het College wijst nogmaals op het gesprek van komende woensdag en wil daar nu niet op vooruitlopen. Het College doet alle moeite om te komen tot een goede oplossing voor de bewoners want dit is een onwenselijke situatie voor hen. Het is niet de keuze van het college geweest om te komen tot deze situatie.

Burgerbelang spreekt van een trieste situatie voor de bewoners en vraagt of er al meerdere gesprekken zijn geweest met de bewoners? Zijn er mogelijkheden om als college en bewoners samen op te trekken en zijn de bewoners onderdeel van het gesprek komende woensdag?

College geeft aan dat er al wel gesprekken hebben plaatsgevonden met bewoners maar nog niet over een eventueel samen optrekken. Er zal ook opnieuw contact worden gelegd met de bewoners. De bewoners zijn geen onderdeel van het gesprek woensdag as.

De VVD constateert dat altijd toestemming nodig is van de eigenaar van de grond om een weg aan te leggen.

De SP licht toe dat in de motie wordt verzocht om er alles aan te doen om de weg aan te leggen maar dat het college geen opdracht wordt gegeven om de weg zelf aan te leggen. Het zou fijn zijn als de gemeente het voortouw neemt ook omdat de vergunning voor aanleg inmiddels is verstrekt.

BewustZW vraagt of het doel van het overleg woensdag as. is om tot een bevredigende oplossing te komen?

Het College wil er net als BewustZW graag uitkomen komende woensdag.

BewustZW vraagt wat het College gaat ondernemen als de uitkomst van het gesprek niet is zoals college en raad dat beogen?

Het College loopt daar niet op vooruit.

CDA vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het gebied en vindt dat die verzaakt in deze. Richting SP wordt aangegeven dat het College wel wordt gevraagd om aanleg van de weg. Het is beter om eerst de gesprekken af te wachten alvorens verdere actie te ondernemen.

De SP is in de motie niet op zoek naar een verantwoordelijke.

GroenLinks maakt zich ook zorgen om de situatie van de bewoners. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het gebied. De motie loopt vooruit op zaken die nog niet aan de orde zijn.

BewustZW geeft aan dat het voor de gemeente (als) juridisch(e) (basis) mogelijk is om een weg aan te leggen om de bewoners een veilige leefomgeving te kunnen bieden. Daarvoor is wel een advocaat nodig. In vervolg op die juridische basis kunnen zaken als kostenverhaal worden geregeld. Op korte termijn is er dan een oplossing voor de bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd deze suggestie mee te nemen naar het college.

Het College geeft nogmaals aan dat eerst het gesprek wordt afgewacht woensdag as. Het college zal de uitkomst van het gesprek en de vervolgstappen communiceren. Er dient duidelijkheid te komen.

De SP geeft aan dat er al lange tijd gesproken wordt met 't Hummel. Moeten bewoners al die tijd wachten?

BewustZW roept de SP op om de motie aan te passen zoals hij heeft betoogd.

De SP zal dit bespreken in de fractie maar wil de juridische component die BewustZW heeft genoemd liever buiten beschouwing laten.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat de motie voor besluitvorming kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering op 3 juli 2017.

De vergadering wordt gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend