Pagina delen

Motie: Aanbieden stageplekken bij aanbesteding

Toelichting

Behandeld in Forum van 12 januari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 17 november 2014 is de motie 'Aanbieden stageplekken bij aanbesteding' door de Stadspartij en de PvdA ingediend.
De motie draagt het college op om bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer de voorwaarde op te leggen om bij de uitvoering stageplekken ten behoeve van het middelbaar beroepsonderwijs aan te bieden.

Het college wordt verder opgedragen de raad te informeren over de te hanteren richtlijn die dient te worden opgesteld voor de uitvoering.

Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (Art. 3:32 lid 3 RvO).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAM.K. van Straten
ChristenUnie
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens krijgen de indieners van de motie de gelegenheid om de motie toe te lichten.

Namens de indieners geeft de fractie van de Stadspartij aan dat het doel van de motie is om leerlingen van het MBO betere startkansen op de arbeidsmarkt te bieden. Er is een groot tekort aan stageplekken waardoor leerlingen het risico lopen hun opleiding niet af te kunnen ronden. Het vragen van het inzetten van stagairs bij aanbestedingen is een win/win situatie . Werkgevers komen in contact met potentiële ,goed opgeleide, nieuwe medewerkers en de stagiair de kans zijn opleiding af te ronden. Bovendien zullen de komende tien jaar veel uittreders de arbeidsmarkt verlaten waardoor nieuwe aanwas noodzakelijk is.

Het college krijgt nu de mogelijkheid te reageren op de motie. De strekking van de motie is helder. De gemeentelijke organisatie werkt al op deze manier. Grondslag voor deze werkwijze is het collegevoorstel van oktober 2012. Hierin is het sociaal aanbesteden vastgelegd. De afgelopen jaren is reeds een groot aantal stagairs op deze manier geplaatst. In 2014 waren het er 23. Wat nu in de motie gevraagd wordt gebeurd al. Er zijn 15 aanbestedingen met social return gedaan. Hieronder bevonden zich ook stagairs van het MBO BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg).

D66 vraagt of er ook BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) leerlingen in het collegevoorstel als doelgroep zijn voorzien. Het is juist voor deze categorie dat een fors tekort aan stageplekken optreedt. De fractie geeft aan geen medeondertekenaar van de motie te zijn daar men de verplichting voor de aannemer te zwaar vindt . Men zou liever een model zien waarbij gewerkt wordt met bouwstenen.

De VVD geeft aan blij te zijn dat er al veel gebeurd. Men vraagt zich af of de gemeente wel een veel grotere rol kan spelen of is het zo dat het onderwijs nieuwe wegen moet bewandelen.

De fractie van het CDA vindt de motie nu te zwaar. Vooral voor kleine ondernemers gaat het lastig worden om aan de eisen te voldoen. Klopt het dat bij aanbestedingen de gemeente de stageplek en de begeleiding betaald?

De PvdA interrumpeert en vraagt aan de fracties van het CDA en D66de harde voorwaarde te zwaar vindt.

Het CDA geeft aan dat het aannemen van stagairs geen dealbreker moet zijn maar bijvoorbeeld onderdeel van een score.

D66 geeft aan het hiermee eens te zijn.

Groen Links geeft aan op de lijn van het CDA te zitten. Tevens vraagt men of de motie ook beoogd om voorrang te krijgen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PvdA geeft aan dat dit deze motie daar los van gezien moet worden en dat deze juist dient om mensen een startkwalificatie te bezorgen zodat ze geen afstand tot de arbeidsmarkt krijgen.

Het college merkt op dat het kiezen van doelgroepen in het collegevoorstel van twee jaar geleden mogelijk is. Stage is een onderdeel van SROI (Social Return on Investment.)

De PvdA geeft aan dat SROI voor hen tot een andere categorie behoort.

D66 noemt SROI een waardevol instrument. Goed dat dit meegenomen wordt in de aanbestedingsrichtlijnen. De huidige voorliggende motie is een preventie-instrument.

De PvdA zou zich een puntensysteem bij aanbestedingen kunnen voorbesteden waarbij voor SROI en stagairs punten gescoord kunnen worden.

De voorzitter vraagt of dit een voorstel tot wijziging van de motie is.

De PvdA antwoordt dat de motie draagvlak heeft en dat met een kleine aanpassing het doel toch behaald kan worden zonder dat daarmee de essentie van de motie onderuit gehaald wordt.

De VVD geeft nogmaals aan dat scholen zelf een belangrijke rol spelen. Er worden nu teveel mensen opgeleid voor beroepen waar te weinig vraag naar is.

D66 geeft aan dat de SBB monitor juist signaleert dat in de bouw, techniek en zorg mensen benodigd gaan zijn.

De VVD geeft aan dat a priori er niet perse meer mensen in de zorg nodig gaan zijn.

De stadspartij geeft aan dat het veelal zal gaan om vervanging als gevolg van de vergrijzing .De SP fractie merkt op dat het gaat om mensen die nu een opleiding volgen en die graag hun opleiding willen afronden. Ook de SP vindt de motie in de huidige bewoordingen te zwaar.

Burgerbelang vraagt of de motie een uitbreiding is van de huidige SROI.

De Stadspartij geeft aan dat dit niet het geval is. Het gaat om een nieuwe doelgroep.

Het college geeft aan dat een van de doelgroepende huidige SROI regeling de BBL was. De BOl komt er niet in voor.

D66 vraagt of in de SROI dan BBL niet vervangen kan worden door MBO.

De VVD beklemtoont dat het probleem primair bij het onderwijs ligt.

De PvdA beaamt dit maar geef tegelijkertijd aan dat als beleid helpt men niet moet nalaten om tot beleid te komen.

D66 het klopt dat de BOl nu niet in SROI is meegenomen?

Het college beaamt dit. In maart wordt er gerapporteerd over de SROI. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de ambitie bepaald.

DE SP waarschuwt dat aan de motie niet alleen positieve kanten zitten. Er komt ook druk op bedrijven te liggen qua begeleiding.

D66 merkt op dat de begeleiding vooral bij de school ligt.

Het CDA geeft aan dat de gemeente ook kan sturen daar ze in het geval van de aanbesteding ook betaald voor de begeleiding.

De VVD vraagt of het niet zinvol is m eerste de rapportage in maart af te wachten.

DE Stadspartijfractie is van mening dat het gaat om een acuut probleem.

Ook de PvdA ziet geen aanleiding om te wachten.

De voorzitter vraagt of de indieners de motie aan willen passen. De PvdA geeft aan dat het gaat om de strekking van de motie en dat als men het eens kan worden door een tekstuele aanpassing men bereid is dit te doen.

De Stadspartij beaamt dit.

De SP ziet graag de harde voorwaarde uit de motie verdwijnen. Verder ziet men geen probleem want de op te stellen richtlijnen worden conform de motie nog aan de raad voorgelegd. Wel vraagt men zich af of de motie de beste oplossing is.

DE PvdA wil graag van de SP weten wat dan wel de beste oplossing zou zijn.

De SP geeft aan dat bedrijven een ander belang dienen dan het algemeen belang. Hun belang is niet het opleiden voor de toekomst. Het aannemen van stagairs vraagt veel van bedrijven.

D66 merkt op dat SROI plaatsen nog veel meer vragen. Tevens herhaalt men dat men het liefst ziet dat er gewerkt wordt met bouwstenen in de aanbestedingsprocedure zodat bedrijven zelf een invulling kunnen geven die past bij het bedrijf.

Het college stelt voor om het voorstel van 2012 aan te passen om ook BOl mee te pakken.

De PvdA vindt het dan zinvol om de motie aan te houden.

De stadspartij beaamt dit. Het doel van de motie is meer stageplekken en niet de motie an sich.

De VVD vraagt of het college per memo kan laten weten of het collegevoorstel kan worden aangepast.

Het college zegt dit toe. De memo volgt voor de volgende raadsvergadering.

De voorzitter concludeert dat de motie door kan ter behandeling in de raad. Hij sluit de vergadering

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend