Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 april 2018

Griffienummer: 2018-0039

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College28 februari 2018Lokaal actieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang gemeente Zutphen 2018-2022
02College7 maart 2018Ontwerp Toekomstvisie Buitensportaccommodaties Zutphen 2018-2022
03College7 maart 2018Opvang en begeleiding van dakloze vreemdelingen
04College7 maart 2018Begrotingswijziging ivmv de extra inzet van 2GetThere
05College14 maart 2018Transform: Samen werken aan een versnelling van de energietransitie met Apeldoorn, Deventer en Zwolle
06College14 maart 2018Vrijgeven budget nieuwbouw SO Cluster 4 school
07College14 maart 2018Vrijgeven budget herbouw-uitbreiding Vrijeschool Zutphen VO
08College13 maart 2018Visiedocument Regionaal vmbo Bronckhorst-Zutphen
09College13 maart 2018Begroting 2018 stichting Achterhoek VO
10College13 maart 2018Verkoop perceel grond Lansinkweg 2
11College27 maart 2018Opstarten procedure ontwerpbestemmingsplan "Vordenseweg 21-23 Warnsveld"
12College27 maart 2018Vaststelling wijzigingsplan Lage Lochemseweg, nabij nummer 27
13College21 maart 2018Invulling mfc Waterkracht
14College20 maart 2018Kennisrapport 'Geld en Meer'
15College20 maart 2018Collegeverklaring ENSIA 2017
16College20 maart 2018Ontwerp Horecavisie
17College20 maart 2018Beleidsregels toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang
18College20 maart 2018Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017
19College20 maart 2018Herijken speerpunt Binnenstad richting 2022 en uitvoeringsplan 2018
20College20 maart 2018Ontwerp-structuurvisie “Noordrand de Hoven”
21College13 maart 2018Begroting 2018 Stichting Archipel

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College7 maart 2018Voortgang uitvoeringsagenda Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032 (raadstoezegging 2017-05)
02College27 februari 2018Verplaatsing Wilhelminafontein
03College7 maart 2018Wijziging aanpak subsidieaanvraag WiFi4EU-plan
04College13 maart 2018Voortgang Subsidieregeling Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Zutphen 2017
05College27 maart 2018Motie Zutphen slaafvrije gemeente
06College27 maart 2018Plan van Aanpak tot 1 september 2018 voor het opzetten van een nieuw Open House model voor inkoop huishoudelijke hulp en het creëren van ruimte voor werknemerscoöperatie(s)
07College27 maart 2018Onderzoeksbevindingen regiegroep monitoring AMvB reële prijs over de tarieven huishoudelijke hulp
08College21 maart 2018Memo Vernieuwing accountantscontrole
09College20 maart 2018Memo over inspreekreactie IJsselmeeuwen tijdens Forumvergadering van 18 december 2017

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College27 maart 2018Indexering budget uitbreiding Vrijeschool Zutphen VO