Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2015

Griffienummer: 2015-0122

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College6 juni 2015Collegevoorstel Herbestemming broederenklooster en voortgang bibliotheekvernieuwing
02College10 juni 2015Collegevoorstel Openbaar opladen voor elektrische auto's
03College20 april 2015Collegevoorstel de planningslijst Woningbouw 2015
04College10 juli 2015Jaarstukken 2014
05College21 juli 2015Antwoordbrief op verzoek realisatie leeftuin. Brief C03 op de lijst van ingekomen stkken van 29 juni 2015
06College25 augustus 2015Verlenging tijdelijke regeling vervoer jeugdhulp
07College30 juli 2015Collegevoorstel VTH verslag Zutphen 2014
08College30 juli 2015Beantwoording vragen jaarstuken 2014 n.a.v. forum 29 juni 2015
09College30 juli 2015Ontwerpomgevingsvergunning grondgebonden woningen aan de Halvemaanstraat en Melatensteeg
10college30 juli 2015Collegevoorstel Aanwijzen toezichthoudend ambtenaar WMO 2015
11College30 juli 2015Wmo cliƫnttevredenheidsonderzoek 2015
12College30 juli 2015Collegevoorstel Kaardebol - inzet middelen verbouwing, inventaris en meerjarenbegroting
13College30 juli 2015Collegevoorstel Verzamelrapport Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2014 en Managementletter 2014
14College25 augustus 2015Clustering en uitbreiding glastuinbouw

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
15College18 juni 2015Memo inzake herijking financieel perspectief obv meicirculaire en BUIG. Deze memo is in de raadsvergadering van 19 juni 2015 uitgedeeld
16College30 juni 2015Memo inzake goedkeurende accontantsverklaring jaarrekening 2014. Deze memo is reeds op 3-7-2015 per mail toegezonden
17Colllege30 juli 2015Memo Incident Kastanjeboom Rijkenhage
18College30 juli 2015Memo Voortgang Zutphen 2025
19College30 juli 2015Memo Plan van aanpak Beter blik
20College30 juli 2015Memo Brief aan raad 'Van voorjaarsgesprek naar strategische agenda: stappen en planning'
21College30 juli 2015Memo 1e Evaluatie van de nieuwe werkwijze voor het afhandelen van bezwaren
22M. Spits25 augustus 2015Proces marketingplan St. Zutphen Promotie

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
23I. Vreeken3 juni 2015Antwoord op brief I. Vreeken betr. melding afvalbakken en vervuiling grond Hanzehal
24R. van den Bor24 juni 2015Bezwaar tegen kappen van bomen voor de realisatie van 10 tijdelijke woningen in de Helbergen
25Scouting Nederland14 juli 2015Nieuwsbrief juni 2015
26Marcel Stortelder21 juli 2015Emailbericht over zonnepanelen op de flats aan de Van Drinenstraat
27Meldpunt hoge tonen21 juli 2015Emailbericht over waarschuwing voor kattenverjagers marteling voor dier en mens
28Rekenkamer Oost-Nederland9 juli 2015Emailbericht over rapport over bedrijventerreinen Van wens naar werkelijkheid de regisseur aan zet
29Stichting Stimuleringsfonds Volkshuivesting Nederlandse Gemeenten (SVn)29 juni 2015Emailbericht SVn Nieuws en een Blik op Duurzaamheid
30Dijk20 juni 2015emailbericht over Verklaring Longfonds over houtrook en gezondheidsschade
31Meldpunt hoge tonen17 juni 2015emailbericht over hoogfrequent geluid oorpijn keelpijn halspijn en hoofdpijnklachten
32Iederin21 juli 2015Emailbericht over rapportages over het gesprek met de gemeente en over ervaringen van een groep cliƫnten met veranderingen die zij ervaren in de nieuwe Wmo