Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 april 2014

Griffienummer: 2014-0051

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College26 maart 2014Roze hemd ontwerpbestemmingsplan Broederenklooster
02College26 maart 2014Roze hemd vaststellen uitgangspunten Stedelijk Parkeren
03College26 maart 2014Terugblik collegeakkoord gemeente Zutphen 2010-2014
04College26 maart 2014Roze hemd herbenoeming cq benoeming leden adviescommissie Meander
05College26 maart 2014Roze hemd Bestuurlijke opdracht ten behoeve van de regionale inkoop van jeugdhulp
06College26 maart 2014Roze hemd Uitgangspuntennota GGD Noord- en Oost-Gelerland 2015
07College26 maart 2014Reactie gemeente op aangekondigde dagvaarding van Stichting de Teuge
08College28 maart 2014Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
09College27 maart 2014Memo inzake gezondheidsaspecten varianten rondweg de Hoven, onderzoek GGD
10College26 maart 2014Memo ter afdoening toezegging Forum nummer 13-30 'Per memo inzicht geven in de begroting voor het Ecologisch Stadspark. '
11College26 maart 2014Memo inzake honden op de spoorlijn
12College26 maart 2014Memo inzake onderkabeling
13College26 maart 2014Memo inzake Intergemeentelijke Samenwerking
14College26 maart 2014Memo inzake gemeentelijke duurzaamheidsindex 2014
15College26 maart 2014Memo inzake Motie harmonisering tarieven sportaccommodaties
16College26 maart 2014Memo inzake vragen D66 over Algemeen Beleidskader sociaal domeindd 4 maart 2014
17College26 maart 2014Memo ter afdoening toezegging raad 2014-01 'Gekeken zal worden naar het gevaar dat honden in het losloopgebied bij De Hoven onder het hek door kunnen en dan op het spoor terecht kunnen komen. Via een memo dient het Forum geïnformeerd te worden over de situatie en eventuele acties.'
18College26 maart 2014Memo ter afdoening toezegging raad nummer 2014-02 'Het Forum via een memo informeren over regelgeving rond het verplicht muilkorven van honden en wie een dergelijke verplichting kan opleggen.'
19College26 maart 2014Memo inzake Openbare Verlichting Groepsremplace werpt zijn vruchten af
20College26 maart 2014Memo inzake inspraakreacties Algemeen beleidskader sociaal domein
21College26 maart 2014Memo inzake stopzetten drinkwaterwinning Vitens met een jaar uitgesteld
22College26 maart 2014Memo inzake afronding Programma wijkontwikkeling Waterkwartier
23College4 maart 2014Memo met informatie over wens van moskee om oproep tot gebed (Azan) uit te breiden
24College27 maart 2014Memo inzake beëindiging contract Zorggarant

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
25Besturenraad centrum voor christelijk onderwijs26 maart 2014Brief inzake collegeonderhandelingen
26Reumafonds26 maart 2014Brief over 10 reumavriendelijke aanbevelingen voor gemeenten
27Vereniging NOV26 maart 2014Mail met informatie participatiesamenleving in het Collegeprogramma
28ONL voor ondernemers26 maart 2014mail over het Ondernemersmanifest
29Platform Middelgrote Gemeenten26 maart 2014Kennismaking met het PMG
30Kinderen van Tel26 maart 2014Databoek Kinderen van Tel 2014
31VNG26 maart 2014Brief Handreiking voor toepassing van de Wet Gemeenschappelijke regelingen
32Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties26 maart 2014Brief inzake gemeenteraadsverkiezingen hertellingen
33Veiligheidshuis NOG26 maart 2014Folder Veiligheidshuis Noord- en Oost-Gelderland
34Regio Stedendriehoek26 maart 2014Notitie over de Stedendriehoek voor de onderhandelaars tbv de collegevorming
35LTO Noord21 maart 2014Brandbrief vanuit de intensieve Veehouderij naar Den Haag
36Raad van het Openbaar Bestuur11 maart 2014mail over Lolaten in vertrouwen
37Stichting Vriendschapsbanden Nederland - Suriname26 maart 2014Informatie over Bestuurdersreis naar Suriname
38FNV Vrouw12 maart 2014Toezenden aanbevelingen toe van ons project “Meer wonderen doen met weinig geld, de financiële
39FNV Mooi21 maart 2014Mail inzake de ZZP'er in uw gemeente
40VNG26 maart 2014Mail over update VNG activiteiten voor raadsleden
41H. Duinkerken26 maart 2014mail collegeakkoord sterker met Doorbraak in Dienstverlening
42LVE communicatie Advies en training27 maart 2014Informatiebla voor gemeenteraadsleden 2014
43BusinessPark27 maart 2014Magazine platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie
44VNG en Natuurmonumenten27 maart 2014Magazine Gorn verbindt
45Deloitte27 maart 2014Toezending boekje "raadsleden centraal"
46AKD26 maart 2014Brief over gedragscode voor raads- en collegeleden