Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 mei 2019

Griffienummer: 2019-0020

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College19 maart 2019Huisvesting Stichting Het Dagelijks Bestaan
02College19 maart 2019Besluit verlenen omgevingsvergunning - verplaatsen luchtbehandelingskast en waterchiller op het gemeentehuis ten opzichte van eerder verleende vergunning
03College19 maart 2019Besluit op m.e.r. aanmeldnotitie en voornemen verstrekken tijdelijke omgevingsvergunning Stichting Het Dagelijks Bestaan
04College29 maart 2019Financiering fase 1 oprichting Techniekfabriek
05College26 maart 2019Herbestemming Witte Vleugel van het Oude Stadhuis
06College26 maart 2019Samenwerking Achterhoek Toerisme
07College26 maart 2019Juridische jaarstukken 2018
08College27 maart 2019Instellingsbesluit Comité Herdenkingen gemeente Zutphen 2019
09College4 april 2019Voorlopige vaststelling subsidies sociaal domein per thema en categorie voor 2019
10College3 april 2019Verruiming terrassen 2019 en herziening terrasregels 2020
11College11 april 2019Wijziging indieningstermijn aanvraag jaarlijkse subsidies
12College3 april 2019Beschermd wonen; aanpassing beleidsregels en regionaal onderzoek huisvestingsopgave
13College9 april 2019Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van zonnepark Revelhorst
14College16 april 2019Benoeming leden Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD)
15College16 april 2019 In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"
16College16 april 2019Voorlopige gunning aanbesteding routegebonden vervoer
17College16 april 2019Reactie op brief samenwerkende organisaties dementie d.d. 7 en 20 februari 2019
18College23 april 2019Vaststelling subsidies sociaal domein per thema en categorie voor 2019

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College19 maart 2019Memo Motie 'Uitzetting Afghaanse vluchtelingen' (2018-M0018)
02College2 april 2019Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2018
03College3 april 2019Onderzoek bezuiniging loonsom (2018-M39)
04College3 april 2019Implementatie Omgevingswet (2019-1)
05College3 april 2019Motie beschermingsbewind in gemeentelijke handen (afdoening toezegging 2018-M38)
06College3 april 2019Beantwoording technische vragen i.v.m. Woonvisie Gemeente Zutphen 2019-2024
07College9 april 2019Memo Stand van zaken motie 2018-M0042 (Tegels eruit, groen erin)
08College16 april 2019Actualisering van de toezeggingenlijsten forum en raad - april 2019
09College16 april 2019Regeling parkeervergunningen, parkeerschijfontheffingen en parkeerabonnementen gemeente Zutphen 2019
10College16 april 2019Jaarverslag 2018 Regionaal Archief Zutphen
11College16 april 2019Onder de grond brengen van de hoogspanningsleidingen
12College16 april 2019Het (concept) jaarverslag van Het Plein 2018
13College23 april 2019Programma Rivier in de Stad - Stand van zaken april 2019
14College23 april 2019Terugblik en toezeggingen Forum Werk en Inkomen op 25 maart 2019

Overig

Geen brieven in deze categorie