Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2020

Griffienummer: 2020-0062

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College19 mei 2020Wijziging financieringswijze ambulante ondersteuningstrajecten bij huiselijk geweld
02College19 mei 2020Leerplicht verslag schooljaar 2018-2019
03College19 mei 2020Toekenning eenmalige subsidie aan Stichting Lokaal
04College19 mei 2020Tussentijdse evaluatie aanpak extreme woonoverlast
05College19 mei 2020Verlenging samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit met provincie Gelderland
06College19 mei 2020Beantwoording van aan de raad gerichte brief over bewoning van recreatiewoningen
07College19 mei 2020Voorziening maatwerk medische kosten
08College19 mei 2020In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan 'Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5'
09College19 mei 2020Vaststelling Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020
10College26 mei 2020Juridische jaarstukken gemeente Zutphen 2019
11College26 mei 2020Meer ruimte voor markt en terrassen in een anderhalve meter samenleving
12College27 mei 2020Maatregelen corona 26 mei 2020
13College2 juni 2020Voortgangsrapportage 2e halfjaar 2019 Rivier in de Stad
14College17 juni 2020Wetswijziging rechtmatigheidsverantwoording
15College17 juni 2020Herstelmaatregelen binnenstad als gevolg van de coronacrisis
16College17 juni 2020Evaluatie samenwerking jeugdconsulenten en huisartsen
17College17 juni 2020Resultaten onderzoek kaderstelling Jeugdzorg

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College19 mei 2020Memo participatie inwoners en uitvoering groenonderhoud
02College26 mei 2020Raad informeren over de brief van de Stichting de Oude HBS over de meisjesvakschool Vispoortplein 16
03College26 mei 2020Jaarverslag ombudsman gemeente Zutphen 2019
04College26 mei 2020Raad informeren over voortgang regionaal en lokaal actieplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen
05College2 juni 2020Memo Behoud primaat gemeente m.b.t. publieke ruimte bij uitrol 5G
06College2 juni 2020Memo Informatievoorziening met Zutphen in Cijfers
07College17 juni 2020Forum informeren over Eindrapportage fase 1 Techniekfabriek Zutphen
08College17 juni 2020Raad informeren over uitstel oplevering businesscase uitdiepen Industriehaven
09College17 juni 2020Plan van aanpak naar aanleiding van het uitgebrachte advies door de Rekenkamercommissie bij het rapport Taken op Afstand Dichtbij

Overig

Geen brieven in deze categorie