Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 augustus 2022

Griffienummer: 2022-0080

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 juni 2022Verslag Toezichtinformatie Kinderopvang Zutphen 2021
02College21 juni 2022Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden herbouw van 53 woningen op de locatie Baankstraat/Molenweg
03College28 juni 2022Vaststellen prestatieafspraken culturele basisorganisaties 2022
04College5 juli 2022Uitbreiding pilot sportcoaching jongeren
05College5 juli 2022Verordening Jeugd gemeente Zutphen 2022
06College5 juli 2022Meerjarenplan Regionaal Archief Zutphen 2021-2024
07College12 juli 2022Project ‘Leefsamen Veluwe & Achterhoek’
08College12 juli 2022Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst Arbeidsmarktregio FactorWerk
09College12 juli 2022Ondertekening landelijke convenanten hulpmiddelen
10College12 juli 2022Verantwoording Hanzesteden Marketing 2021
11College12 juli 2022Verantwoording Stichting Achterhoek Toerisme 2021
12College13 juli 2022Convenant Regionaal Expertteam Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
13College13 juli 2022Verlenging concessieovereenkomst exploitatie en beheer Noorderhaven
14College13 juli 2022Brief Bewonersinitiatief Noordrand De Hoven
15College13 juli 2022Samenwerkingsovereenkomst project warmtenet Helbergen
16College13 juli 2022Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan Breegraven 101-115
17College13 juli 2022Samenwerkingsovereenkomst Delta Fiber en aanleg glasvezel diverse wijken en bedrijventerreinen
18College13 juli 2022Vergoeding kosten Bestuursoverdracht Theo Thijssenschool
19College5 augustus 2022Ontheffing artikel 3.15 Algemene Voorwaarden voor de Verkoop van onroerende zaken

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 juni 2022Memo schriftelijke beantwoording vragen uit het Forum d.d. 16 mei 2022 inzake behandeling Omgevingsplan Landelijk gebied
02College5 juli 2022Memo Informatie over (voortgang en uitvoering) Regionale Energie Strategie 1.0
03College12 juli 2022Memo Zesmeting azc Voorsterallee 2022
04College12 juli 2022Memo Reactie motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag (2022-M0022)
05College12 juli 2022Memo Actualisatie BURAP-1 2022
06College5 augustus 2022Memo Inzet regionaal themajaar 'Leve de Hanze 2023'

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 juni 2022Beantwoording vraag PvdD over uitvoeringsprogramma actualisering verkeersbeleid
02College5 augustus 2022Beantwoording van aan de raad gerichte brief over de opvang van vluchtelingen