Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 januari 2015

Griffienummer: 2015-0013

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College11 november 2014Collegevoorstel Aangaan en ondertekenen overeenkomsten bovenregionale inkoop specialistische zorg
02College19 november 2014Collegevoorstel inrichtingsplan CJG
03College11 november 2014Collegevoorstel jongerenonderscheiding op 5 januari 2015
04College11 november 2014Collegevoorstel uitreiking meander op 5 januari 2015

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
05College13 januari 2015Memo ter afdoening toezegging forum 14-20 'Toegezegd wordt dat de brief Vooroverlegreactie Inpassingsplan rondweg De Hoven wordt aangepast in het licht van de discussie in het Technisch Blok. De verbeterde versie van de uitgegane brief wordt voor het Forum ter inzage gelegd.'
06College3 december 2014Memo ter afdoening toezegging raad 2014-12 'De raad per memo informeren of in Zutphen ook extra stortingen ten behoeve van de ambtenarenpensioenen te verwachten zijn.'
07College3 december 2014Memo ter afdoening toezegging forum 13-36 'In januari 2014 volgt een voorstel over de in 2014 € 13.900,- (btw) naar SKW en over de afkoop € 92.000,- Rabobank naar SKW.'
08College23 december 2014Memo ter afdoening toezegging Forum 14-17 'De nog openstaande vragen uit deze forumvergadering via een memo beantwoorden.'
09college8 januari 2015Memo over PGB nadere regels jeugdhulp en beleidsregels Wmo
10College15 december 2014Memo over huisvesting basisteams Oost Nederland

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
11Nederlands Genootschap van Burgemeesters15 december 2014Toezending opleidingsgids voor burgemeesters 2015
12Atletiekvereniging Hanzesport Zutphen12 januari 2015Magazine, jaargang 24, december 2014
13Jeugdbescherming Gelderland12 januari 2015Magazine Koen, december 2014
14raad voor het openbaar bestuur12 januari 2015Brief over toezending De centralisatie in openbaar besturen Over Dunne denkramen pertinente pragmatiek en ambivalente ambities Een Rob-lezing door Wim van de Donk