Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Griffienummer: 2019-0106

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College1 oktober 2019Besluit op aanvragen omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 windturbines (Windpark IJsselwind)
02College1 oktober 2019Budgetplafonds zorgaanbieders Jeugd en Wmo 2020
03College2 oktober 2019Aanpassen peuteropvangregeling
04College9 oktober 2019Implementatie wet verplichte GGZ
05College9 oktober 2019Voorstel van stichting Graafschap Bibliotheken voor besteding van middelen, door de minister van OCW toegekend ter uitvoering van de motie Asscher
06College9 oktober 2019Opdracht en processchets herijking strategische visie sociaal domein
07College9 oktober 2019Herstelmaatregelen inzake GelreWerkt!
08College9 oktober 2019Subsidiebeschikking 2019 Stichting Graafschap Bibliotheken
09College15 oktober 2019Voortzetting thematafels sociaal domein
10College15 oktober 2019Preventieplan en beleidsplan Jeugd
11College30 oktober 2019Besteding rijksmiddelen voor de inzet van buurtsportcoaches
12College6 november 2019Derde kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond
13College5 november 2019Beantwoording van aan de raad gerichte brief over mogelijkheden wijzigen bestemmingsplan voor het toevoegen van één woning in een bijgebouw
14College6 november 2019Voorstel van stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof voor besteding van de investeringsbijdrage, beschikbaar gesteld door de raad voor niet uit te stellen investeringen in de accommodatie van theater Hanzehof als gevolg van achterstallig onderhoud
15College6 november 2019Park Helbergen fase 2

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College1 oktober 2019Beantwoording vraag over ongevallen op Overwelving (raadstoezegging 2019-12)
02College1 oktober 2019Stand van zaken met betrekking tot de motie Hond veilig Zutphen (2019-M0006)
03College1 oktober 2019Uitvoering van motie De energierekening is te hoog (2019-M0005)
04College9 oktober 2019Actualisering toezeggingenlijsten forum en raad d.d. 7 oktober 2019
05College15 oktober 2019Memo tussenevaluatie Proef sluitingstijden Veilig Uit
06College15 oktober 2019Memo Aanbesteding PlusOV (2018-M0041)
07College15 oktober 2019Memo Digitaliseren aanvragen Sociaal Domein, met als prioriteit PlusOV (2018-M0022)
08College15 oktober 2019Memo Elektrische rolletjes (2018-M0019)
09College18 oktober 2019Memo Capaciteit Toezicht en Handhaving (2019-10)
10College29 oktober 2019Memo 'Motie dementievriendelijke gemeente Zutphen' (afdoening toezegging 2018-M0013)
11College30 oktober 2019Memo Terugkoppeling bestuurstweedaagse VNOG
12College7 november 2019Memo Implementatie Omgevingswet

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01Stichting RIONED15 oktober 2019Vernieuwde publiekswebsite en riool en raad (RIONED)