Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2022

Griffienummer: 2022-0031

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College1 februari 2022Pilot ketenveldnorm beveiligde zorg Gelderland
02College15 februari 2022Memo Behouden A-status kinderopvang
03College16 februari 2022Preventie dak- en thuisloosheid onder jongeren en jongvolwassenen
04College22 februari 2022Memo Projectplan besteding middelen Nationaal Programma Onderwijs
05College22 februari 2022Memo inzet 'taskforce zon op dak'
06College22 februari 2022Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2022
07College22 februari 2022Samenwerkingsafspraken Netwerk Jeugd Zutphen 2022-2024
08College8 maart 2022Een onderzoek naar de doelmatigheid van het invorderingsbeleid van de gemeente Zutphen
09College8 maart 2022Aanwijzen Baudartiuscollege als gemeentelijk monument (2021-M0032)
10College8 maart 2022Wijzigingsplan 'Noorderhaven, veld 21' en uitwerkingsplan 'Noorderhaven, veld 21A'
11College15 maart 20224e wijziging van de beleidsvoorschriften werk, inkomen en participatie, hoofdstuk Schuldhulp
12College22 maart 2022Beleidsregel buitenplanse afwijkingsmogelijkheden gemeente Zutphen 2022
13College22 maart 2022Bestuursoverdracht Educatief Centrum Theo Thijssen
14College23 maart 2022Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Park Helbergen, eerste herziening
15College29 maart 2022Intentieverklaring Lichte jeugdhulp anders organiseren in Zutphen
16College29 maart 2022Transformatie beschermd wonen- Pilot(s) van maatwerk naar algemene voorziening wmo begeleiding
17College29 maart 2022Contract Gazprom
18College8 maart 2022Vaststellen werkplan RES 2.0 van de Cleantech Regio
19College29 maart 2022Opvang Oekraïense vluchtelingen

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College15 februari 2022Memo Verrekening inkomsten stembureauwerkzaamheden met bijstandsuitkering
02College8 maart 2022Onderzoek inzake signalen/meldingen gedrag wethouder
03College15 maart 2022Memo HandhavingsuitvoeringsprogrammaWabo gemeente Zutphen 2022
04College15 maart 2022Memo Werkzaamheden college na gemeenteraadsverkiezingen 2022
05College15 maart 2022Memo Prognosebrief 2021
06College16 maart 2022Memo Beeldvormend forum participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet
07College10 februari 2022Memo Moties 'De Zutphense VN-ambassadeurs actief inzetten voor een inclusieve Zutphense samenleving (2021-M0016) en 'Op weg naar een inclusieve samenleving' (2021-M0017)
09College30 maart 2022Memo Concept jaarstukken 2021
8College29 maart 2022Memo Begrotingsbrief 2022 provincie Gelderland

Overig

Geen brieven in deze categorie