Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 9 september 2013

BESLUIT
Griffienummer: 2013-0131

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 26 augustus 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Vraag om aandacht voor leefwereld van mensen en groepen en hun betrokkenheid bij decentralisatie-operatie op brede terrein van het sociale
(23-08-2013 / P&P / 120942)
De voorbereiding van de drie decentralisaties in het sociale domein wordt met speciale bijeenkomsten met raadsleden voorbereid. Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02toezending controleverklaring van de onafhankelijke accountant inzake de jaarrekeningen 2012
(30-07-2013 / Dir/Control / 119566)
De accountansverklaring over de jaarrekening 2012 van de Stichting Gebroeders Bakkers Weeshuis kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Brief voornemen sluting van bijkantoor Rabobank Warnsveld met verzoek tot een gesprek te komen samen met de Gemeente
(21-08-2013 / P&P / 120841)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04vraag of verhoging woonforensenbelasting inderdaad positief resultaat boekt voor gemeentelijke financien
(26-07-2013 / KC/Omg / 119250)
Deze brief met een verzoek om het verhogen van de 'woonforensenbelasting' goed te bezien op een daadwerkelijk positief resultaat voor de begroting is, omdat een dergelijke belasting in Zutphen niet bestaat niet aan de orde. De brief kan daarom voor kennisgeving worden aangenomen.
05Dringende oproep geen gehoor te geven tot wijziging Winkeltijdenwet
(19-06-2013 / KC/V&H / 116202)
De raad heeft in 2011 de Winkeltijdenverordening vastgesteld. Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Med. mede namens Kreunen Bouw en Aannemersbedrijf Peters dat genoemde bedrijven niet meedoen met de selectieprocedure nieuwbouw zwembad
(26-07-2013 / P&P / 119304)
Deze brief is zowel aan de raad als aan het college gericht. Het college heeft de brief in behandeling en de raad kan hem voor kennisgeving aannemen.
07Toezenden programmabegroting van de ODA 2013 en 2014
(01-07-2013 / KC/V&H / 116975)
In de raadsvergadering van 1 juli 2013 is door de raad besloten een (aangepaste) brief met de zienswijze van de raad op deze begroting te versturen. Dit stuk kan daarom nu voor kennisgeving worden aangenomen.
08toezending jaarrekening 2012 van gemeente Zutphen
(18-06-2013 / Dir/Control / 116087)
Ieder jaar stuurt dhr. Verhoef een brief over de Jaarrekening. Naar aanleiding van de eerdere brieven is met deze persoon over de opzet en inhoud van de jaarrekening uitvoerig gecorrespondeerd. De afgelopen jaren is hem te kennen gegeven dat, wat de gemeente betreft, dezelfde discussie niet ieder jaar opnieuw zal worden gevoerd. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen.
09Schriftelijke vragen De uitvoering van inburgering
(12-04-2013 / P&P / 110554)
Voor kennisgeving aannemen.
10Schriftelijke vragen n.a.v. reactie op antwoorden eerdere schriftelijke vragen over aanbesteding hulpmiddelen
(21-05-2013 / KC/PBI / 112794)
Voor kennisgeving aannemen.
11Schriftelijke vragen Gang van zaken bij Delta
(22-05-2013 / KC/PBI / 113164)
Voor kennisgeving aannemen.
12Schriftelijke vragen inzake afwijken grondprijsbeleid 2012-2015 nav beleid snippergroen
(31-05-2013 / P&P / 114055)
Voor kennisgeving aannemen.
13Schriftelijke vragen omtrent investeringen in de sociale woningbouw
(18-06-2013 / KC/Omg / 115960)
Voor kennisgeving aannemen.
14Schriftelijke vragen Transitie Jeugdzorg
(18-06-2013 / P&P / 116083)
Voor kennisgeving aannemen.
15Schriftelijke vragen betreffende de transitie Jeugdzorg
(30-06-2013 / P&P / 116924)
Voor kennisgeving aannemen.
16Schriftelijke vragen over Delta
(03-07-2013 / KC/PBI / 117306)
Voor kennisgeving aannemen.
17Schriftelijke vragen over de 3 transities op het sociale domein
(08-07-2013 / P&P / 117722)
Voor kennisgeving aannemen.
18Schriftelijke vragen over de aanbesteding van het nieuwe zwembad
(08-08-2013 / P&P / 120102)
Voor kennisgeving aannemen.
19Schriftelijke vragen over de gang van zaken met het Warnshuus
(08-08-2013 / P&P / 120107)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om inzage informatie stroomtarieven kermis
(08-08-2013 / KC/PBI / 120035)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat de gestelde vragen beantwoord worden.
02bezwaar tegen bouwplan appartementen hoek Oranjelaan-Beukenlaan
(01-07-2013 / KC/V&H / 117048)
Deze brief kan -via het college- in handen worden gesteld van de bezwarencommissie, zodat hij kan worden betrokken bij de procedure rond het betreffende bouwplan.
03Nogmaals reactie op voorgenomen verkeersmaatregelen/herinrichting vd Capellenlaan inzake belang mobiliteit/bereikbaarheid bewoners Polbeek
(17-08-2013 / StB/OR / 120622)
De door de briefschrijver aangehaalde verkeersmaatregelen betreffen de bevoegdheid van het college. De brief dient daarom ter beantwoording in handen van het college te worden gesteld.
04Herhaald bezwaar tegen plan bouw appartementen Oranjelaan - Beukenlaan te Warnsveld en zienswijze tegen aanleggen uitrit inrichting Ieplaan te Warnsveld
(02-07-2013 / KC/V&H / 117522)
Deze brief kan -via het college- in handen worden gesteld van de bezwarencommissie, zodat hij kan worden betrokken bij de procedure rond het betreffende bouwplan.
05Informeren over drietal aanpassingen jaarrekening 2012 Recreatieschap Achterhoek Liemers
(25-06-2013 / KC/PBI / 116643)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college zodat de jaarrekening betrokken kan worden bij de vaststelling van de subsidie 2012.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Toezending afschrift besluit en mededeling aan de raad van de voorzitter centraal stembureau inzake benoeming van dhr G.H. Brunsveld als lid gemeenteraad
(24-07-2013 / Griffie / 119061)
Deze brief en het afschrift van het besluit kunnen worden betrokken bij het raadsvoorstel inzake de toelating van dhr. Brunsveld als raadslid dat op de agenda van 9 september 2013 staat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 9 september 2013de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek