Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 9 november 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0093

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 oktober 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over situatie Kerkepad
PvdA en GroenLinks
(08-09-2020 / Veiligheid / 173422)
Kennisnemen van de beantwoording van deze schriftelijke vragen.
02Oneens met bezuinigingen in de jeugdzorg (ESZS)
(29-09-2020 / 174753)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Nieuwe strategische koers ‘Samen naar een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland’ (Dierenbescherming)
(29-09-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt? Relocatie #500kinderen vanuit Griekenland!
(01-10-2020 / Veiligheid / 174874)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Impact van bezuinigingen op infrastructuur (Bouwend Nederland)
(29-09-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 174706)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
0620201002 Stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(06-10-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Motie Schonis en de WHO richtlijnen (RONA)
(07-10-2020 / Vergunningen & Handhaving / 175296)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Open brief burgers aan burgers (Burgers voor Opheldering)
(08-10-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Brief Vakschool voor Meisjes-Vispoortplein 16 (Stichting De Oude H.B.S.)
(06-10-2020 / Programma's Projecten Processen / 175228)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Schriftelijke vragen over de omgang van woonbedrijf Ieder1 met haar huurders
VVD, BewustZW en PvdA
(13-07-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 169958)
Kennisnemen van de beantwoording van deze schriftelijke vragen.
11Brief omwonenden inzake het Kerkpad
(06-10-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 175218)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Wijziging meerjarenbegroting 2020-2023 (PlusOV)
(06-10-2020 / Maatschappelijke zaken / 175222)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
1320201005 Rkc Memo DoeMee Onderzoek Meldingen Openbare RuimteRekenkamer
(06-10-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 175225)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Bezuinigen op de bibliotheek? Karmac biedt u de oplossing
(13-10-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief Oud papier en Zutphense verenigingen
(06-10-2020)
De brief kan worden betrokken bij de besprekingen over de Programmabegroting 2021-2024 in het Forum van 26 oktober en de raad van 9 november 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 9 november 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek