Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0042

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 11 april 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Resultaten vermindering huishoudelijk restafval
(25-03-2016 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 81770)
De brief met de resultaten kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Jaarverslag 2015 RekenkamercommissieRekenkamer
(05-04-2016 / Griffie / 82146)
jaarverslag kan voor kennisgeving worden aangenomen
03.Voorjaarsbrief "Laten we Nederland Groener maken!"
(07-04-2016)
voor kennisgeving aannemen
04Suggestie burgemeester Onno Hoes
(11-04-2016)
brief voor kennisgeving aannemen
05Rapport KU Leuven over effect blootstelling aan ultrasoon geluid
(11-04-2016 / Veiligheid / 82438)
rapport voor kennisgeving aannemen
06Kadernota 2017-2020 voor de begroting 2017 Tribuut
(11-04-2016 / Administratie / 82388)
kadernota voor kennisgeving aannemen
07Bezwaren gemeenten t.a.v. handelsverdragen CETA en TTIP
(15-04-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 82723)
brief voor kennisgeving aannemen
08Houtrookoverlast
(20-04-2016 / Veiligheid)
Voor kennisgeving aannemen.
09Verslag AB GGD NOG 14-04-2016
(19-04-2016 / Maatschappelijke Zaken / 82940)
Het verslag kan voor kennisgeving worden aangenomen
10Toezending afschrift besluit benoeming A.J.A. Putker tot lid gemeenteraad
(21-04-2016 / Griffie / 83148)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Dhr. Putker heeft de benoeming aangenomen en zijn toelating tot de raad staat geagendeerd voor 9 mei 2016.
11Benoeming P.C.M. Withagen als lid gemeenteraad
(18-04-2016 / Griffie / 83375)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Mevrouw Withagen heeft de benoeming niet aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Begroting 2017-2020
(13-04-2016 / Control / 81389)
brief in handen stellen van de Auditcommissie
02Afschaffing variabele kwijtschelding voor minima
(12-04-2016 / Administratie / 81320 )
brief in handen stellen van het college en het college verzoeken de brief te beantwoorden
03Programmabegroting VNOG 2017-2020
(14-04-2016 / Control / 82737)
Het college verzoeken een zienswijze voor te bereiden en deze ter accordering aan de raad voor te leggen.
04(Voorlopige) Jaarstukken 2015 GGD NOG
(14-04-2016 / Maatschappelijke Zaken / 82606)
Het college verzoeken de uitkomsten van de voorlopige jaarstukken te betrekken bij de zienswijze die de raad over de begroting 2017 kan indienen op het moment dat de concept-Programmabegroting 2017 van GGD NOG is toegestuurd.
05Begroting 2017 Tribuut
(21-04-2016 / Administratie / 82388)
De begroting 2017 kan in handen van het college worden gesteld met het verzoek een zienswijze voor te bereiden.
06Afschaffen leges voor het registreren van gastouders in het LRKP
(21-04-2016 / Maatschappelijke Zaken / 83152)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld met het verzoek om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
07Concept-Programmabegroting 2017
(18-04-2016 / Maatschappelijke Zaken / 82887)
De concept begroting kan in handen van het college worden gesteld met het verzoek een concept zienswijze voor te bereiden.
08Concept Jaarstukken 2015 en begroting 2017
(14-04-2016 / Control / 82855)
De conceptbegroting kan in handen worden gesteld van het college met het verzoek een concept zienswijze voor te bereiden.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Windpark plan; verkoop windparken direct aan inwoners
(13-04-2016 / Programma's Projecten en Processen / 82532)
te betrekken bij besluitvorming over het onderwerp 'Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie'

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 9 mei 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek