Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0004

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 27 januari 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01 Oneens met voornemen tot verminderen inzet BOA's op straat
(14-01-2020 / Vergunningen & Handhaving / 158130)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Uiting van zorg over jeugdzorg
(14-01-2020 / Jeugd / 158133)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Uiten zorgen uitrol 5G-netwerk
(14-01-2020 / Maatschappelijke zaken / 158214)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Motie '5G-netwerk' (gemeente Bergen)
(14-01-2020)
De motie van de gemeente Bergen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Magazine Cleantech Regio
(16-01-2020)
Het magazine kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Brief van Jan Pierik (ontslag)
(30-01-2020 / Griffie / 159156)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Oneens met verhogen toeristenbelasting 2020
(28-01-2020 / Control / 158946)
Kennisnemen van de brief.
08Motie Verhuurdersheffing (gemeente Steenbergen)
(05-02-2020)
De motie Verhuurdersheffing van de gemeente Steenbergen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Boomfeestdag-Groenfactor van de basisscholen in Zutphen
(04-02-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 159447)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Landingsplaats voor de Omgevingswet
(11-02-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Motie Samen trap-op-trap-af (gemeente Nieuwegein)
(14-02-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 160083)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze Aanvraag Evenementen vergunningen Hakunama Tentfeest
(10-01-2020 / Veiligheid / 157253)
De zienswijzen ter beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage te leggen voor het Forum.
02Geluidsoverlast cafe De Spaan
(14-01-2020 / Vergunningen & Handhaving / 158191)
Het verzoek om handhaving ter afdoening in handen van het college te stellen. De raad per memo informeren hoe dit verzoek is afgedaan.
03Brief Aansprakelijkstelling (stormschade april 2019)
(16-01-2020 / Administratie / 158342)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. Het Forum over de afdoening van deze brief informeren.
04Brief Landelijk kennis- en praktijknetwerk invasieve exoten
(07-02-2020 / Beheer en Onderhoud / 159705)
De brief voor een schriftelijke reactie in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor het Forum.
05Handhavingsverzoek vliegveld Teuge
(06-02-2020 / Control / 159614)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De schriftelijke reactie van het college ter inzage leggen voor het Forum.
06Brief Geluidsoverlast cafe De Spaan (toelichting handhavingsverzoek)
(05-02-2020 / Vergunningen & Handhaving / 158191)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor het Forum.
075G netwerk en de gezondheidsrisico's
(11-02-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 159874)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
08Kapmelding aanvraag bomen in Contact (3e zienswijze kappen eiken)
(11-02-2020 / Vergunningen & Handhaving / 154143)
De zienswijzen ter beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01 Informeren over financieel toezicht 2020 (Provincie Gelderland)
(07-02-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 159618)
Deze brief met het advies van de provincie Gelderland om de opmerkingen uit de toelichting op hun besluit en ook de door de provincie Gelderland genoemde aandachtspunten mee te nemen in de financiele cyclus van Zutphen ter afdoening in handen van het college te stellen. Het college de Auditcommissie te laten informeren over deze brief. En zowel de Auditcommissie als het Forum schriftelijk te informeren over de afdoening van deze brief.
02Toekomstvisie VNOG vastgesteld
(21-01-2020 / Veiligheid / 158636)
Nu kan worden kennisgenomen van de informatie en vervolgstappen. Deze stukken zullen op een later moment inhoudelijk worden behandeld. Het moment van behandelen is gerelateerd aan het aanleveren van een raadsvoorstel waarin een gemotiveerd voorstel wordt gedaan voor een reactie van de raad op het vastgestelde concept Regionaal Beleidsplan. En het aanleveren van een raadsvoorstel waarin een gemotiveerd voorstel wordt gedaan om al dan geen zienswijzen op de concept programma begroting 2021-2024 in te dienen.
03Verzoek aanhouden besluit toestaan hogere pijp slibverbranding GMB/SNON
(13-02-2020 / Vergunningen & Handhaving / 160074)
De brief desgewenst betrekken bij de discussie in Forum en raad over het raadsvoorstel 'Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 9 maart 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek