Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0022

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 februari 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake de IJsbout perenboom bij Looƫr Enkweg te Zutphen
(02-10-2014 / P&P / 41932)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Repressief toezicht 2015 en begroting 2015 voor kennisgeving aangenomen
(05-02-2015 / Dir/Control / 52630)
De brief van de Provincie dat de gemeente Zutphen in aanmerking komt voor repressief toezicht kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze op bestemmingsplan Park Helbergen
(28-01-2015 / KC/Omg / 50272)
Ter afdoening in handen stellen van het college, zodat de zienswijze bij de verdere voorbereiding kan worden betrokken.
02WOB-verzoek inzake vuurwerkverbod gemeente Zutphen
(11-02-2015 / KC/V&H / 53346)
Ter afdoening in handen van het college stellen. In verband met de korte reactietermijn is dit verzoek gelijk bij het inboeken op 12 februari 2015 naar team Intern Advies gestuurd.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 9 maart 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek