Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 9 februari 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0015

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 26 januari 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake voortgangsrapportage schulddienstverlening
(22-12-2014 / P&P / 49493)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Bestuursagenda 2014-2018 GGD NOG
(20-01-2015 / KC/PBI / 51258)
Voor kennisgeving aannemen.
03Opdrachtbevestiging controle jaarrekening en diverse specifieke subsidieverantwoordingen Gemeente Zutphen 2014
(16-01-2015 / Dir/Control / 51374)
Voor kennisgeving aannemen.
04Toezending rapport 'De boete belicht'
(26-01-2015 / P&P / 51521)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bezwaar tegen plaatsen trafohuisje voor het glasvezelnetwerk in de Joke Smitlaan ivm woonproject De Groene Marke
(21-01-2015 / StB/OR / 51143)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld. (De verzonden antwoordbrief is ter kennisname bijgevoegd.)
02Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan 'Park Helbergen'
(21-01-2015 / KC/Omg / 50272)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college, zodat hij kan worden meegenomen in de verdere procedure rond het op te stellen bestemmingsplan 'Plan Helbergen'.
03Vragen over met name besluitvorming rond AZC
(27-01-2015 / P&P / 51532)
Ter afdoening in handen van het college stellen zodat het college de briefschrijver kan antwoorden.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Uitgangspuntennota 2016 GGD NOG
(20-01-2015 / KC/PBI / 51277)
Het college verzoeken een zienswijze voor te bereiden op de nota Uitgangspunten 2016 en deze tijdig ter accordering aan de raad voor te leggen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 9 februari 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek