Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 9 april 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0038

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 april 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarverslag 2017 RekenkamercommissieRekenkamer
(27-03-2018 / Griffie / 120163)
Het jaarverslag van de Rekenkamercommissie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Van harte gefeliciteerd met uw (her)benoeming!
(27-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Groene agenda coalitieakkoorden gemeenteraad 2018
(27-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Inspiratie voor het collegeprogramma van uw gemeente
(27-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Preventiebeleid WMO en Jeugdhulp
(27-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Recycling & de Circulaire Economie
(28-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Aanbieding VNG Magazine
(28-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Raadsadres aanbevelingen woningmarkt
(29-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Felicitatie en (her)kennismaking
(30-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Kadernota 2019-2022
(30-03-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Jaarverslag VNOG 2017
(30-03-2018 / Veiligheid / 120286)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
12Realisatie samenwerking onderwijs, opvang en zorg in kindcentra
(30-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Nu is het moment om de jeugdzorg (nog) beter te maken
(30-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
14Verkeersveiligheid: 'een nationale prioriteit'
(30-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
15Bewonersinvloed in uw gemeente
(30-03-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
16Jaarverslag Ombudsman 2017 met aanbiedingsbrief
(16-03-2018 / Bestuursondersteuning / 119623)
De brief en het verslag kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
17Advies Voor de publieke zaak
(21-03-2018 / Bestuursondersteuning / 119821)
Het schrijven kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Muziekvoorstelling over zinloos geweld 'Fataal'
(21-03-2018)
Het schrijven kan voor kennisgeving worden aangenomen.
19Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting
(21-03-2018 / Maatschappelijke zaken / 119757)
Dit schrijven kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20Water als vriend
(22-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Samenwerking CIRCLES en Cirkelstad
(22-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
22Financiƫle situatie Gelderse gemeenten
(22-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
23Investeren in gelijke gezondheidskansen - winst voor meerdere beleidsdomeinen
(22-03-2018 / Maatschappelijke zaken / 120162)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
2410-puntenplan voor gemeenten
(27-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
25Maak de input voor het collegeakkoord openbaar
(27-03-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Informeren over Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(16-03-2018 / Control / 119597)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand ZutphenRekenkamer
(22-03-2018 / Control / 120372)
De Rekenkamercommissie te vragen het stuk te presenteren in een Forum en het Presidium te verzoeken daarbij een begeleidend raadsvoorstel aan te bieden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 9 april 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek