Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 8 september 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0116

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 25 augustus 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over vroegtijdig schoolverlaten
(15-04-2014 / KC/PBI / 24109)
De vragen en antwoorden voor kennisgeving aannemen.
02Schriftelijke vragen vanwege ernstige zorgen over wijze van communiceren met gemeenteraad, burgers en ondernemers
(03-09-2013 / BV/IA / 121438)
De vragen en antwoorden voor kennisgeving aannemen.
03Toez. motie ‘Borgen publieke verantwoording bij regionalisering’
(30-06-2014 / Griffie / -)
Voor kennisgeving aannemen.
04Uiten ongerustheid over gang van zaken rondom invoering dagelijkse oproep tot gebed moskee
(08-07-2014 / KC/Omg / 33869)
Voor kennisgeving aannemen.
05Verzoek om motie Kinderpardon te agenderen en uitslag kenbaar maken aan de staatssecretaris
(01-07-2014 / KC/PBI)
Voor kennisgeving aannemen.
06Circulaire betr Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
(27-06-2014 / BV/IA / 31757)
Voor kennisgeving aannemen.
07Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad D. Westerveld
(07-08-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
08Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad JHA Engberts
(07-08-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
09Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad J. Heuvelink
(07-08-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
10Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad GJN Muller
(07-08-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
11Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad N. Visschers
(07-08-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
12Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad P.W. Hofman
(07-08-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
13Kennisgeving Kulturzentrum Dettelbach en eisen/deelname project Broederenklooster
(19-08-2014 / P&P / 38261)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De brief zal door het college worden beantwoord.
14Verzoek risicoanalyse gevolgen voor de wijk vestiging AZC Voorsterallee Zutphen
(19-08-2014 / P&P / 38262)
Deze brief is gericht aan het college en is ter kennisname ook aan de raad gestuurd. De raad kan hem dus voor kennisgeving aannemen.
15Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad P. van Veen
(07-08-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
16Aandacht vragen voor informatiebeveiliging van gebruik Suwinet (vervolg op brief d.d. 19 december 2013)
(25-07-2014 / BV/I&A / 12737)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Informeren over actiecomité 'Omwonenden Voorsterallee AZC' en klacht over behandeling rond vestiging van azc
(22-07-2014 / P&P / 35018)
De brief beantwoorden conform de opgestelde concept antwoordbrief.
02Oproep om besluit 850 asielzoekers te vestigen op het voormalig terrein van de rechercheschool te herzien
(23-07-2014 / P&P / 35215)
De brief beantwoorden conform de opgestelde concept antwoordbrief.
03Uiting van ongenoegen over de vestiging van een AZC in de gemeente Zutphen
(21-07-2014 / P&P / 34877)
De brief beantwoorden conform de opgestelde concept antwoordbrief.
04Reactie op voorlichtingsavond vestiging AZC Voorsterallee
(04-07-2014 / P&P / 32650)
De brief beantwoorden conform de opgestelde concept antwoordbrief.
05Verzoek om aanpassen plan vestiging AZC
(07-07-2014 / P&P / 33042)
De brief beantwoorden conform de opgestelde concept antwoordbrief.
06Vraag naar betrokkenheid rond besluitvorming komst van AZC
(30-06-2014 / P&P / 31513)
De brief beantwoorden conform de opgestelde concept antwoordbrief.

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Kanttekeningen bij het uitgevoerde klanttevredeneheidsonderzoek van Het Plein
(10-07-2014 / P&P / 33564)
Ter afdoening in handen van het college stellen met het verzoek om het te betrekken bij het door het college op te stellen memo over het betreffende cliënttevredenheidsonderzoek. Dit staat gepland voor september/oktober 2014.
02Verzoek om alles in het werk te stellen om de zondag te eerbiedigen
(16-07-2014 / KC/V&H / 34695)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
03Terugtrekken per 1oktober uit de coördinatiecommissie en de nieuwe opvolger Gerard van der Brug als voorzitter
(10-07-2014 / BV/IA / 34221)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
04Inzet werklozen bij plantsoenendienst en in het bedrijfsleven
(07-07-2014 / BV/IA / 32719)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
05Steunbetuiging slachtoffers MH17
(29-07-2014 / BV/IA / 36011)
Ter afdoening in handen van het college stellen. De brief is ook afkomstig van het college (van Woudenberg).
06Inspraakreactie beleidsplan WMO
(31-07-2014 / P&P / 36344)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
07Inspraakreactie beleidsplan Jeugd
(31-07-2014 / P&P / 36349)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
08Verzoek om tijdelijk verblijf of dergelijke woonruimte nu AZC op Voorsterallee 25 komt
(01-07-2014 / P&P / 31728)
Ter afdoening in handen van het college stellen. Betrokkene woont nu tijdelijk aan het adres waar het AZC gevestigd zal worden.
09Verzoek om haalbaarheidsonderzoek op te starten naar mogelijkheden van onderkabeling
(04-07-2014 / KC/PBI / 32203)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
10Dialoog over Azan (gebedsoproep)
(31-07-2014 / KC/Omg / 36438)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
11Niet eens met vestiging AZC en eis om woning op te kopen
(25-08-2014 / P&P / 38744)
Ter afdoening in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Stoppen legesheffing kinderopvang / WOB-verzoek specificaties kostenopbouw leges
(01-08-2014 / KC/PBI / 36523)
De in de brief geuite oproep zich sterk te maken voor het niet meer heffen van leges op het gebied van kinderopvang voor kennisgeving aannemen. Het college daarnaast verzoeken briefschrijver te antwoorden over het beleid om (wel) leges te heffen, in kopie ter inzage leggen voor het Forum raad en het WOB-verzoek laten afhandelen.
02Controleverklaring programma Stad en Regio 2012-2015/2017
(05-08-2014 / Dir/Control / 36788)
Voor kennisgeving aannemen en het college verzoeken de controleverklaring door te zenden aan de provincie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 8 september 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek