Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 8 mei 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0044

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 10 april 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Begrotingswijziging Tribuut 2017
(04-04-2017 / Control / 101830)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Zembla-uitzending_BOS ALS BRANDSTOF kappen met kappen
(05-04-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
03Zienswijze: "Paardenmarkten in Nederland - Man en paard noemen"
(06-04-2017 / Maatschappelijke zaken / 101916)
stukken voor kennisgeving aannemen
04Uitwerking motie verbetering interne beheersing AuditcommissieAuditcommissie
(12-04-2017 / Griffie)
brief van de Auditcommissie voor kennisgeving aannemen
05Stankoverlast Eefde West_GMB
(14-04-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 102260)
brief voor kennisgeving aannemen
06Vervoerscentrale Stedendriehoek: concept jaarrekening 2016 en kaders voor de begroting 2018
(14-04-2017 / Maatschappelijke zaken / 102302)
Voor kennisgeving aannemen. De uitkomsten van de voorlopige jaarstukken 2016 kan het college desgewenst betrekken bij het opstellen van de zienswijze over de Begroting 2018.
07IGZ vraagt Gelre ziekenhuizen om plan IC en HC Zutphen
(19-04-2017 / Maatschappelijke zaken / 103874)
brief voor kennisgeving aannemen
08Terugblik bestuurlijke gespreksronde in de Cleantech Regio
(19-04-2017 / Bestuursondersteuning / 102466)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09.aJaarverslag 2016 RekenkamercommissieRekenkamer
(19-04-2017 / Griffie)
Het Jaarverslag 2016 van de Rekenkamercommissie Zutphen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09.bOnderzoeksprogramma rekenkamercommissie 2017-2018Rekenkamer
(08-05-2017)
Het onderzoeksprogramma kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Begrotingscirculaire 2018 gemeenten
(20-04-2017 / Control / 102512)
brief en circulaire voor kennisgeving aannemen
11Gemeenteraadsverkiezingen 2018
(20-04-2017)
voor kennisgeving aannemen
12Informatiebrief m.b.t. jaarrekening Tribuut 2016
(25-04-2017 / Control / 101831)
voor kennisgeving aannemen

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Klacht over het functioneren van het CJG
(04-04-2017 / Jeugd / 101751)
Deze klacht dient, conform het bepaalde in art 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht, te worden doorgestuurd aan het bevoegde bestuursorgaan, zodat hij daar in behandeling kan worden genomen. De brief is daarom intussen doorgestuurd aan het college van B&W als het juiste bestuursorgaan om deze klacht te behandelen.
02Aanbieden Concept Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 Regio Stedendriehoek
(14-04-2017 / Programma's Projecten Processen / 102263)
De concept Begroting 2018 in handen stellen van het college met het verzoek een concept zienswijze voor te bereiden en deze aan te bieden aan de raad. De uitkomsten van de concept jaarstukken 2016 kunnen desgewenst worden betrokken bij de zienswijze op de Begroting 2018.
03Jaarstukken 2016 en begroting 2018 vd Omgevingsdienst Achterhoek
(14-04-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 102275)
De concept Begroting 2018 in handen stellen van het college met het verzoek een concept zienswijze voor te bereiden en deze aan te bieden aan de raad. De uitkomsten van de concept jaarstukken 2016 kunnen desgewenst worden betrokken bij de zienswijze op de Begroting 2018.
04Programmabegroting 2018-2021 voor zienswijze VNOG
(14-04-2017 / Veiligheid / 102281)
De concept Begroting 2018 in handen stellen van het college met het verzoek een concept zienswijze voor te bereiden en deze aan te bieden aan de raad.
05Jaarstukken 2016 VNOG
(14-04-2017 / Veiligheid / 102283)
Het college verzoeken de uitkomsten van de voorlopige jaarstukken 2016 te betrekken bij de zienswijze over de Begroting 2018.
06Jaarstukken 2016 GGD
(14-04-2017 / Maatschappelijke zaken / 102284)
Het college verzoeken de uitkomsten van de voorlopige jaarstukken 2016 te betrekken bij de zienswijze over de Begroting 2018.
07Concept Programmabegroting 2018 GGD
(14-04-2017 / Maatschappelijke zaken / 102286)
De concept Begroting 2018 in handen stellen van het college met het verzoek een concept zienswijze voor te bereiden en deze aan te bieden aan de raad.
08Aanbiedingsbrief m.b.t. Tribuut begroting 2018
(25-04-2017 / Control / 101831)
De Begroting 2018 in handen stellen van het college met het verzoek een concept zienswijze voor te bereiden en deze aan te bieden aan de raad.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Kwaliteitskader Leesten-Oost 2016_Verplaatsen bestaande straten
(07-03-2017 / Programma's Projecten Processen / 100064)
De concept antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor Forum/raad alvorens deze wordt verzonden. // De concept antwoordbrief van het college is ontvangen en bijgevoegd. De raad wordt voorgesteld om de brief door het college te laten versturen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 8 mei 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek