Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 8 juni 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0039

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 15 mei 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief 'Tegenmacht en inspraak in de digitale democratie'
(24-04-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02De 5G-krant (2e nummer)
(30-04-2020)
De krant kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Motie Wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' (gemeente Beesel)
(30-04-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Terugdringen van het loodgebruik in de sportvisserij
(30-04-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Zorgen om corona beleid op gemeenteniveau uitgevoerd
(30-04-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Corona spoedwet
(01-05-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Brief Stand van zaken VNOG COVID-19 (VNOG)
(30-04-2020 / Veiligheid / 164705)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Noodkreet: Eenzaamheid bij 70-plussers
(06-05-2020 / Maatschappelijke zaken / 164948)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Fijnstofmeting (onkruidverdelger)
(28-04-2020 / Vergunningen & Handhaving / 164484)
Het college vragen de brief te beantwoorden.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bezwaar verkoop panden Kolenstraat/Bakkerstraat (1)
(07-05-2020 / Grondzaken en Vastgoed / 165063)
Desgewenst betrekken bij de bespreking over de Herindeling van gemeentelijk vastgoed in de raadsvergadering van 11 mei 2020.
02Bezwaar verkoop panden Kolenstraat/Bakkerstraat (2)
(07-05-2020 / Grondzaken en Vastgoed / 165060)
Desgewenst betrekken bij de bespreking over de Herindeling van gemeentelijk vastgoed in de raadsvergadering van 11 mei 2020.
03Bezwaar verkoop panden Kolenstraat/Bakkerstraat (3)
(07-05-2020 / Grondzaken en Vastgoed / 165103)
Desgewenst betrekken bij de bespreking over de Herindeling van gemeentelijk vastgoed in de raadsvergadering van 11 mei 2020.
04Petitie voor een open en veilig Kerkpad
(07-05-2020 / Veiligheid / 165102)
Kennisnemen van de petitie en de toelichting van het Meldpunt Kerkpad in de raadsvergadering van 11 mei 2020.
05Vragen n.a.v. verwoestende brand Het Kanon
(28-04-2020 / Veiligheid / 164496)
Het college gaat in gesprek met de briefschrijver en doet de raad daarvan verslag bij de actieve informatievoorziening vanuit het college in de raad of het Technisch Blok.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 8 juni 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek