Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

BESLUIT
Griffienummer: 2019-0038

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 17 juni 2019;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verslag vergadering AB GGD en Bestuursagenda 2019-2023
(01-05-2019 / Maatschappelijke zaken / 142034)
Voor kennisgeving aannemen.
02Beleidsrapportage 7 - Mijn kwaliteit van leven
(01-05-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
035x meer natuur in uw gemeente
(01-05-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 142090)
Voor kennisgeving aannemen.
04Vaststelling gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 en begrotingscirculaire 2020
(23-04-2019 / Control / 141621)
Voor kennisgeving aannemen.
05Maatregelen om het ontstaan van een energiekloof te voorkomen
(07-05-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 142396)
Voor kennisgeving aannemen.
06Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines (de Hoeksche Waard)
(15-05-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
07Rapport 'Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit' (NHK)
(15-05-2019 / Vergunningen & Handhaving / 142802)
Voor kennisgeving aannemen.
08Reactie op Rekenkameronderzoek
(17-05-2019 / Griffie)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines (Nieuw-Beijerland)
(21-05-2019)
Kennisnemen van deze informatie.
10Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
(23-05-2019)
Kennisnemen van deze informatie.
11Motie 'Bestuurlijke en financiƫle situatie VNOG (gemeente Oude IJsselstreek)
(22-05-2019)
Kennisnemen van deze motie.
12Aanbiedingsbrief en uitkomst zelfevaluatie Bestuur VNOG
(21-05-2019 / Veiligheid / 143210)
Kennisnemen van de zelfevaluatie van de VNOG.
13Motie: Denk aan de ambulante handel (gemeente Bunschoten)
(28-05-2019)
Kennisnemen van de motie.
14Oneens met verkoop pand Geelvinck
(23-05-2019 / Grondzaken en Vastgoed / 143400)
Kennisnemen van de brief.
15Motie met brief Financiƫle impact invoering Omgevingswet (gemeente Bergen)
(04-06-2019)
Kennisnemen van de motie.
16Schriftelijke vragen betreffende betaling tarieven aan zorgbedrijven
SP
(16-04-2019 / Maatschappelijke zaken / 141037)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
17Schriftelijke vragen over ontwerpbestemmingsplan Kattenhavestraat
D66
(02-04-2019 / Grondzaken en Vastgoed / 140065)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
18Schriftelijke vragen over vertrek directrice Hanzehof M. van Tiel
Stadspartij
(21-05-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 143240)
De vragen en antwoorden voor kennisgeving aannemen.
19Schriftelijke vragen naar aanleiding van FS Masterplan de Mars op 28 september 2017
PvdA
(16-04-2019 / Maatschappelijke zaken / 141036)
De vragen en antwoorden voor kennisgeving aannemen.
20Uitrol 5G
(07-06-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
21Benoeming dhr. H. Krans als raadslid
(19-06-2019 / Griffie / 145427)
Voor kennisgeving aannemen.
23Oneens met artikel in de Stentor over vergoeding overlast windmolens
(26-06-2019 / Programma's Projecten Processen / 70505)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze bestemmingsplan 'Hoveniersweg naast 7 en 12a'
(04-06-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 131996)
Het college verzoeken de zienswijze te beantwoorden.
02Punten ter overweging voor politieke partijen over kermis
(28-06-2019 / Veiligheid / 146110)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.
03Mogelijkheden wijzigen bestemmingsplan Bieshorstlaan 71 Warnsveld
(18-06-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 142830)
In het Technisch Blok van 1 juli is verzocht om een reactie van het college op deze brief. De raad graag een afschrift van de reactie sturen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Commissie MER Windmolenpark IJsselwind
(16-05-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 137386)
Het college vragen een afschrift van de reactie aan de afzender naar de raad te sturen. De raad kan deze informatie betrekken bij de bespreking over dit onderwerp in september 2019.
02Definitieve stukken 2018 (PlusOV)
(23-05-2019 / Maatschappelijke zaken / 141033)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
03Concept gewijzigde begroting 2019, concept meerjarenbegroting 2020-2023 (PlusOV)
(21-05-2019 / Maatschappelijke zaken / 143239)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
04Verevening kosten routegebonden vervoer PlusOV
(21-05-2019 / Maatschappelijke zaken / 143238)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
05accountantsverslag bevindingen jaarstukken 2018
(20-06-2019)
Presentatie van bevindingen door accountant, bij bespreking jaarstukken 2018.
06Advies bij jaarstukken 2018 auditcie incl tabel-bijlageAuditcommissie
(20-06-2019)
Behandeling in Forum 1/7/19 bij behandeling van jaarstukken 2018 en bevindingen van accountant.
07 Brief ambitiestelling startnotitie Regionale Energie Strategie Cleantech Regio 2020-2030
(21-06-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 143822)
Desgewenst betrekken bij de bespreking in het Forum op 1 juli 2019 over onder andere de Regionale Energie Strategie.
08Vraag over verplaatsing kermis naar de IJsselkade
(01-07-2019 / Veiligheid / 146396)
Desgewenst betrekken bij de bespreking over de kermis in raadsvergadering van 8 juli.
09mail voor de raad over voorstel verplaatsing Kermis
(01-07-2019 / Veiligheid / 146417)
Desgewenst betrekken bij de bespreking over de kermis in raadsvergadering van 8 juli.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 8 juli 2019de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek