Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0103

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 23 juni 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Resultaat benchmarkonderzoek recycling e-waste 2013
(05-06-2014 / StB/OR / 28982)
Voor kennisgeving aannemen.
02Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015
(17-06-2014 / P&P / 29919)
Voor kennisgeving aannemen.
03Zienswijzen en aanbevelingen op Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2015
(17-06-2014 / KC/V&H / 30323)
Voor kennisgeving aannemen (op verzoek van de heer Menkveld is het stuk ook doorgestuurd naar het college).
04Motie kinderpardon
(26-06-2014)
Deze 'rondzendmotie' kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad F.J.M. Heitling
(03-07-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
06Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad G.V.C. Boldewijn
(03-07-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
07Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad K.M. Warmoltz
(03-07-2014)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Visie op procedure tijdelijke bestemming en toekomst Huize Borro
(10-06-2014 / KC/V&H / 29483)
Ter afdoening in handen van college stellen.
02Jaarverslag 2013 tevens een aantal vragen voor de gemeenteraad met het verzoek deze te beantwoorden
(20-06-2014 / KC/PBI / 30306)
Ter afdoening in handen van het college. De stichting vraagt om een visie op de nieuwe invulling van de vriendschapsband.
03Herhaald verzoek tot behoud, bescherming en herstel van Melatensteeg 39 te Zutphen
(24-06-2014 / P&P / 24009)
Op 19 mei 2014 heeft de raad besloten een eerdere summiere brief van deze persoon over ditzelfde onderwerp ter afdoening in handen van het college te stellen. Het college heeft de situatie beoordeeld en de brief beantwoord. Nu ligt een brief met een reactie en een nadere motivatie voor die wederom ter afdoening in handen van het college kan worden gesteld.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Oproep Voorjaarsnota; lastenverlichting voor bedrijfsleven
(19-06-2014 / BV/Ondersteuning / 29916)
Voor kennisgeving aannemen. Doorsturen aan college (ter informatie).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 8 juli 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek