Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 8 april 2019

BESLUIT
Griffienummer: 2019-0009

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 11 maart 2019;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen 2013 met betrekking tot het hergebruik van leegstaand vastgoed en circulair bouwen
GroenLinks
(09-01-2019 / Grondzaken en Vastgoed / 134801)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake de ruimtelijke afweging van vergunningaanvragen voor zonneparken in de gemeente Zutphen
GroenLinks
(11-12-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 133362)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Motie 'Tribuut - Project Gebruiksoppervlakte (GBO)' (AANGENOMEN)
(13-02-2019)
Het bericht voor kennisgeving aannemen.
04Motie kinderpardon (gemeente Rheden)
(12-02-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
05Verslag AB GGD NOG 14 februari 2019
(20-02-2019 / Maatschappelijke zaken / 137342)
Het AB-verslag en het begeleidend schrijven van GGD NOG kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Financieel tekort VNOG en vervolgproces
(26-02-2019 / Veiligheid / 137732)
De stand van zaken en het vervolgproces inzake tekort VNOG kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Schriftelijke vragen over financiƫle situatie Stichting Graafschap Bibliotheken
SP
(11-12-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 133401)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
08Jaarverslag 2018 RekenkamercommissieRekenkamer
(28-02-2019 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 137926)
Kennisnemen van het jaarverslag 2018 van de Rekenkamercommissie.
09Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie 2019Rekenkamer
(28-02-2019 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 137928)
Kennisnemen van het Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie 2019.
10Schriftelijke vragen over de communicatie en informatie van de gemeente die via de website naar burgers en ondernemers wordt gegeven
Burgerbelang
(28-01-2019 / Bestuursondersteuning / 135775)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
11Financieel toezicht en gemeenschappelijke regelingen 2019
(07-03-2019 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 137934)
Voor kennisgeving aannemen.
12Brief standpunt gemeente t.a.v. planvorming Rietgerweg, Warnsveld
(05-03-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 134515)
Voor kennisgeving aannemen.
13Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2018 en het Jaarverslag 2018 (Tribuut)
(13-03-2019 / Control / 138741)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
(13-03-2019 / HRM / 138821)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Aanbiedingsbrief definitieve begrotingswijziging 2019 Tribuut
(05-03-2019 / Control / 118756)
Voor kennisgeving aannemen.
16Grondwateronderzoek Zutphen-Eefde West
(12-03-2019 / Vergunningen & Handhaving / 138652)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Concept Toekomstplan 2020 Tribuut
(07-03-2019 / Control / 138429)
De brief in handen stellen van het college met het verzoek een raadsvoorstel met een mogelijke zienswijze aan de raad voor te leggen.
02Toekomstbestendig Wonen regeling provincie Gelderland
(05-03-2019)
De brief in handen stellen van het college met het verzoek om de raad te informeren over de wenselijkheid en mogelijkheden om als gemeente Zutphen deel te nemen aan dit Provinciale initiatief.
03Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland
(20-03-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 139192)
De brief in handen stellen van het college om te bekijken of er aanleiding is om te reageren. Wanneer het college aanleiding ziet om op de brief te reageren, wordt het college verzocht de verzonden brief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie Stichting Hanzehof op memo college over scenario's
(22-03-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 112047)
Desgewenst betrekken bij de vergadering over de scenario's voor Theater Hanzehof in het Forum van 25 maart 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 8 april 2019de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek