Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 7 september 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0117

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 24 augustus 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Informatie over hoofdlijnen van de Woningwet 2015
(16-07-2015 / KC/Omg / 65550)
De informerende brief over de Woningwet 2015 door de VNG kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
02Rapport 'Grond, geld en gemeenten'
(16-07-2015 / Dir/Control / 65518)
Het rapport van de Raad voor de financiƫle verhoudingen over gemeentelijke grondexploitaties kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Advies iz informatieveiligheidRekenkamer
(23-06-2015 / BV/I&A / 64116)
Het advies van de Rekenkamercommissie over informatieveiligheid kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
04Commentaar op presentatie jaarrekening 2014, baten/lasten/saldo en financiƫle positie
(18-06-2015 / Dir/Control / 63700)
Ieder jaar stuurt dhr. Verhoef een brief over de Jaarrekening. Naar aanleiding van de eerdere brieven is met deze persoon over de opzet en inhoud van de jaarrekening uitvoerig gecorrespondeerd. De afgelopen jaren is hem te kennen gegeven dat, wat de gemeente betreft, dezelfde discussie niet ieder jaar opnieuw zal worden gevoerd. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen.
05Reactie op herziene jaarrekening 2014
(14-07-2015 / Dir/Control / 63700)
Ieder jaar stuurt dhr. Verhoef een brief over de Jaarrekening. Naar aanleiding van de eerdere brieven is met deze persoon over de opzet en inhoud van de jaarrekening uitvoerig gecorrespondeerd. De afgelopen jaren is hem te kennen gegeven dat, wat de gemeente betreft, dezelfde discussie niet ieder jaar opnieuw zal worden gevoerd. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen.
06Notitie PSP'92 "Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden" inzake Millenniumdoelen
(08-07-2015 / P&P / 65594)
Deze notitie kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
07Standpunten en aandachtpunten t.a.v. WMO voor slechtziende, blinde en doofblinde medeburger
(04-07-2015 / KC/PBI / 64780)
Deze brief met standpunten en aandachtspunten kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
08Handreiking treasury 2015
(06-07-2015 / BV/A&R / 64636)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
09Kopiebrief aan VNOG ihkv begroting 2016; aandacht vragen voor de extra taakstelling
(12-06-2015 / Dir/Control / 59292)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
10Schriftelijke vraag over overlast fietsen binnenstad
(11-06-2015 / StB/OR / 63235)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
11Schriftelijke vragen inzake Willie Wortelregeling
(11-03-2015 / KC/Omg / 56271)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
12Toezenden aangepaste en goedgekeurde begroting ODA 2016
(17-08-2015 / KC/V&H / 58386)
Op 29 juni 2015 heeft de raad een zienswijze over het concept van deze begroting vastgesteld. Ook andere deelnemende gemeenten aan deze GR hebben die mogelijkheid gehad. De ODA heeft de binnengekomen zienswijzen kunnen meenemen in de nu vastgestelde begroting. De raad kan nu kennisnemen van deze definitieve begroting.
13Verzoek om de ondersteuning van de raad budgettair optimaal en toegesneden op de veranderende ontwikkelingen en wensen uit te rusten
(14-07-2015 / Griffie / 65377)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Verzoek om deelname project "Tuin van de Vrede"
(16-06-2015 / KC/Omg / 63489)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
15Laagfrequent en ultrasoon geluid. Overlast door Mosquito
(30-07-2015 / KC/V&H / 66441)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Oproep voor bescherming burgers tegen schadelijke gevolgen van houtrook
(23-06-2015 / KC/V&H / 63839)
De brief kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college.
02Zienswijze bestemmingsplan Halvemaanstraat
(13-08-2015 / KC/V&H / 64326)
Ter afdoening in handen stellen van het college, zodat de zienswijze bij de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan kan worden betrokken.
03Overlast bewoners Frankensteeg 8
(10-07-2015 / KC/V&H / 65140)
Deze brief ter afdoening stellen in handen van het college omdat handhaving en toezicht een collegeverantwoordelijkheid is.
04Fusie Delta en Het Plein - vragen aandacht voor speciale positie werknemers in sociale werkvoorziening (SW)
(02-07-2015 / P&P / 64273)
De brief, met daarin een verzoek tot dialoog, kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld. De antwoordbrief ter inzage leggen voor de raad.
05Protest en standpunt bewoners Tadamasingel en Martinetsingel tegen aanleg brug over de Vispoortgracht
(29-06-2015 / P&P / 63278)
De antwoordbrief op het protest van bewoners aan de Tadamasingel/Martinetsingel kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld. De antwoordbrief ter inzage leggen voor de raad.
06Heroverweging besluit college mbt toekenning exploitatievergunning Het Dagelijks Bestaan, Veerstraat 5
(27-06-2015 / KC/V&H / 64327)
Deze brief kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college, zodat hij kan worden betrokken bij de procedure rond de betreffende vergunningverlening.
07Zienswijze op bestemmingsplan Park Helbergen - R. van den Bor
(24-06-2015 / KC/Omg / 64106)
Ter afdoening in handen stellen van het college, zodat de zienswijze bij de verdere voorbereiding kan worden betrokken.
08Vermindering kosten badhuur zwembad de IJsselslag
(29-06-2015 / P&P / 64323)
Dit verzoek kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
09Verzoek opnemen veiligheidscontour in bestemmingsplan Lunette Eiland
(12-06-2015 / KC/Omg / 23384)
Dit verzoek van Liander kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld. Het eventueel wijzigen van het bestemmingsplan 'Lunette Eiland' is een bevoegdheid van de raad.
10Nogmaals onder de aandacht brengen eerdere brieven inzake bestemming Huize Borro
(17-06-2015 / KC/Omg / 58274)
Dit verzoek omtrent het vinden van een oplossing voor Huize Borro kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
11Vragen over behandeling bezwaren bij besluit tot verlening exploitatievergunning van Het Dagelijks Bestaan in de Veerstraat
(13-07-2015 / KC/V&H / 65448)
De beantwoording van de vragen in deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden geplaatst. De antwoordbrief ter inzage leggen voor de raad.
12Negatieve gevolgen hoge leges voor inschrijving gastouders in LRKP
(12-08-2015 / BV/A&R / 67182)
De brief kan ter beantwoording in handen worden gesteld van het college.
13Plan van Aanpak "Beter blik op het 's Gravenhof"
(KC/Omg)
Dit Plan van Aanpak kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld. De inhoud bevat namelijk aanbevelingen voor het uitvoeren van een motie; een taak van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 7 september 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek