Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 7 oktober 2013

BESLUIT
Griffienummer: 2013-0143

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 23 september 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verklaring van Sensire op reactie van Abvakabo op schijnconstructie om ontslagen thuishulpen via Alfasens tegen lager salaris te laten werken
(16-09-2013 / KC/PBI / 122071)
Deze brief dient ter informatie over de actuele stand van zaken en kan daarom voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over duidelijkheid mbt gang van zaken bij Delta
(22-08-2013 / KC/PBI / 120919)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om circussen met wilde dieren te weren uit de gemeente
(12-09-2013 / KC/V&H / 121913)
Betreft een algemene oproep die door een inwoner van Zutphen aan de gemeente is gestuurd. Voorstel om het college te vragen een brief te sturen aan de afzender dat van de oproep kennis is genomen en mededeling van het beleid van de gemeente terzake.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 7 oktober 2013de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek