Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 7 november 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0135

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 24 oktober 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Sjoemelhout
(17-10-2016 / Vergunning en Handhaving / 91837)
voor kennisgeving aannemen
02Opzegging raadslidmaatschap
(28-10-2016 / Griffie / 92496)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. De opvolging van dhr. Van der Veen zal na het verstrijken van de in de brief genoemde datum in gang worden gezet.
05Realisatie voetgangersgedeelte oude IJsselbrug
(01-07-2016 / Programma's Projecten en Processen / 86760)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01StatushoudersGemeente Zutphen (H en M InEx)
(26-10-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 92371)
De brief ter afdoening in handen stellen van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 7 november 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek