Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0040

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 23 maart 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over bromtoon
(17-12-2014 / KC/V&H / 49279)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake terugval huidig inwoneraantal van Zutphen
(23-09-2014 / P&P / 41097)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen over mantelzorg
(20-01-2015 / KC/PBI / 51344)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Informeren over voortgang verschillende activiteiten rond lokale democratie
(23-03-2015 / P&P / 57274)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Verzoek om uitstel voor indienen jaarrekening 2014
(20-03-2015 / Dir/Control / 56199)
Deze brief is een vervolg op de brief die in categorie E onder nummer 01 staat opgenomen. De bij brief E01 voorgestelde nadere ambtelijke afstemming kan nu achterwege blijven.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om minder regelgeving mbt toekenning circusvergunningen
(12-03-2015 / KC/V&H / 56372)
Dit verzoek kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om uitstel voor indienen van de jaarrekening 2014
(16-03-2015 / Dir/Control / 56199)
Het college verzoeken om ambtelijk regionaal afstemming te zoeken over de mogelijkheden voor een behandelprocedure van deze Jaarrekening (Jaarstukken), waarbij ook voor de raad voldoende ruimte blijft voor bespreking.
02Collectief bezwaar tegen aanslag reclamebelasting 2015 (namens meerdere ondernemers)
(16-03-2015 / BV/Ondersteuning / 56762)
Op basis van de door de raad vastgestelde verordening op de reclamebelasting zijn aanslagen verzonden. Bezwaar maken tegen deze aanslagen moet formeel bij het bestuursorgaan dat de aanslag heeft opgelegd, de heffingsambtenaar. De raad kan kennisnemen van het signaal dat van deze brief uit gaat, maar dient op formele gronden de brief door te zenden aan het bevoegde orgaan. De raad verzoekt over de afhandeling te worden geïnformeerd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 7 april 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek