Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0040

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 24 maart 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake Grondaankoop bij de ING bank in Zutphen
(08-01-2014 / De Mars / 13746)
Deze antwoorden op schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over bescherming van persoonsgegevens
(24-01-2014 / BV/I&A / 14827)
Deze antwoorden op schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Collegevorming en benoeming wethouders van de komende raadsverkiezingen
(26-02-2014 / KC/Loket / 18977)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. In het Presidium zijn eerder al afspraken gemaakt over de procedure om te komen tot een nieuw college en de integriteitsaspecten bij nieuwe wethouders.
04Mededeling over regionale bestrijding van jeugdwerkloosheid, de afstemming in het onderwijsveld en het bijstandsbeleid voor jongeren
(20-03-2014 / KC/PBI / 22081)
Voor kennisgeving aannemen.
06Informatie over begroting gemeentefinanciƫn 2015-2018
(07-03-2014 / Dir/Control / 21184)
Voor kennisgeving aannemen.
07Reactie op motie onderzoek naar parkeren bij Aventus gebouw
(11-03-2014 / StB/OR / 20789)
De brief heeft betrekking op de motie die geagendeerd stond voor het Forum op 10 maart 2014. Kort van tevoren is de brief van de heer Menkveld per mail aan raad en Forum verspreid.
08FNV-manifest voor sociaal lokaal beleid
(20-03-2014 / P&P / 22086)
Voor kennisgeving aannemen.
09Strategische agenda 2014 met het verzoek voor de komende raadsverkiezingen een inventarisatie van mogelijke ombuigingsopties in gang te zetten
(27-02-2014 / Dir/Control / 20195)
Voor kennisgeving aannemen.
10Toezenden motie Afkeuring schaliegas
(25-02-2014 / Griffie)
'Rondzendmoties' van andere gemeenten worden voor kennisgeving aangenomen, zo ook deze motie.
11Toezenden motie Wormerland schalie- en steenkoolgasvrije gemeente
(13-02-2014 / Griffie)
'Rondzendmoties' van andere gemeenten worden voor kennisgeving aangenomen, zo ook deze motie.
12Toezenden motie over de winning van schalie- en steenkoolgas
(12-02-2014 / Griffie)
'Rondzendmoties' van andere gemeenten worden voor kennisgeving aangenomen, zo ook deze motie.
13Reactie op Verordening Paracommercie
(24-02-2014 / KC/V&H / 19828)
Het onderwerp paracommercie was geagendeerd voor Technisch Blok en raad van 24 februari 2014. Voorafgaand daaraan is deze brief per mail verspreid aan Forum en raad.
15Kennisgevingen benoemingen en afschriften van benoemingsbrieven aan nieuwe gemeenteraadsleden 2014 van de voorzitter centraal stembureau
(21-03-2014 / Griffie)
Deze brieven kunnen voor kennisgeving worden aangenomen

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek aan gemeenteraad geen uitbreiding toe te staan van de oproep tot gebed of een referendum over deze zaak uit te schrijven
(04-03-2014 / KC/V&H / 20929)
Ter afhandeling in handen van het college stellen. In de antwoordbrief kan het college wijzen op de regels die gelden voor het aanvragen van een referendum.
02Pleidooi voor beleid van ambachten
(11-03-2014 / KC/PBI / 20602)
In handen stellen van het college ter afdoening. De brief kan betrokken worden bij het schrijven van een collegeprogramma.
03Verzet tegen beoogde windmolens locatie N314/Zutphen-Zuid/Revelhorst/Vierakker
(18-02-2014 / P&P / 20460)
Ter afdoening in handen stellen van het college. In de brieven worden vragen gesteld aan het college met het verzoek om te reageren.
04Verzoek tot instellen participatietraject bij sloop gebouwen nav bestemmingsplan
(20-03-2014 / KC/Omg / 22055)
De brief bevat feedback voor het college. De buurt zou slecht betrokken zijn geweest bij het besluit tot sloop. Het college kan overwegen hierop te reageren en lessen te trekken voor de toekomst en de brief kan daarom ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Suggesties inzake duurzaamheid tbv het collegeprogramma 2014-2018
(20-03-2014 / KC/Omg / 22106)
Deze brief bevat suggesties voor het collegeprogramma en kan daarom worden doorgestuurd naar de ambtelijke begeleiding rond de vorming van het nieuwe college, zodat de onderhandelaars er kennis van kunnen nemen.
14Aanbod toelichting over werkzaamheden Omgevingsdienst Achterhoek
(20-02-2014 / KC/V&H / 19751)
Brief opnemen op de lijst van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 7 april 2014



de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek