Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 6 oktober 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0137

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 22 september 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over verhuur De Kade aan de IJsselkade
(19-08-2014 / 37965)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over waarborgen van Azan in de APV
(29-07-2014 / KC/Omg / 36039)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen over voornemen mbt Azan
(29-07-2014 / KC/Omg / 36005)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Schriftelijke vragen over de beheervorm van het nieuwe zwembad
(19-09-2014)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Schriftelijke vragen over huurachterstanden
(03-07-2014 / P&P / 32198)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Informeren over Strategische koers Alliander welke besproken wordt in Algemene vergadering Aandeelhouders
(20-02-2014 / Dir/Control / 19740)
Deze brief werd eerder om advies in handen van het college gesteld. De brief nu voor kennisgeving aannemen, conform het advies van het college zoals dat per memo ter inzage ligt voor het Forum van 6 oktober 2014.
07Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad H.M.H. Giesen
(25-09-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
08Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad M. Scherjon
(25-09-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
09Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad T.B.A. Heuvelink
(25-09-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
10Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad N.D. Buiting
(25-09-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
11Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad A.B. Belt
(25-09-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
12Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad W. Musch
(25-09-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
13Toezending afschrift besluit benoeming lid gemeenteraad E. Jager
(25-09-2014)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan 'Lage Lochemseweg 10'
(18-09-2014 / KC/Omg / 40567)
Ter afdoening in handen stellen van het college, zodat de zienswijze bij de verdere voorbereiding kan worden betrokken.
02Suggesties voor beter busvervoer
(15-09-2014 / StB/OR / 40190)
De brief kan ter beantwoording in handen van het college worden gesteld, zodat kan worden bekeken welke suggesties eventueel kunnen worden meegenomen.
03Reactie op discussie over huisvesten asielzoekers in AZC
(09-09-2014 / P&P / 40014)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden betrokken bij de verdere plannen rond de vestiging van het asielzoekerscentrum.
04Enkele vragen inzake AZC Zutphen
(19-09-2014 / P&P / 41121)
Ter afdoening in handen stellen van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 6 oktober 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek