Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 6 november 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0131

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 23 oktober 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Klimaatgericht mobiliteitsbeleid voor gemeenten
(11-10-2017)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Aandacht voor slechtziendheid, ook in de gemeente
(11-10-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Zeer zorgwekkende stoffen in de lucht
(13-10-2017 / Vergunningen & Handhaving / 111695)
voor kennisgeving aannemen
04Provinciale website met financiƫle gegevens Gelderse gemeenten
(24-10-2017)
deze mail kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Aanpak leegstand winkels
(24-10-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06WMO Convenant regresrecht tussen VNG (de Gemeenten) en VvV (de Verzekeraars)
(25-10-2017 / Maatschappelijke zaken / 112306)
stukken voor kennisgeving aannemen

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Een levensloop- en begrotingsbestendig verkiezingsprogramma
(19-10-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 6 november 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek