Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 6 december 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0153

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 21 november 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015
(16-11-2016 / Maatschappelijke zaken / 93458)
kwartaalbrief voor kennisgeving aannemen.
01Schriftelijke vragen windturbines
(02-11-2016 / 92778)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schakelteam opvolger van het aanjaagteam Verwarde Personen
(21-11-2016 / Maatschappelijke zaken / 93735)
brief voor kennisgeving aannemen
03Uitvoering Wet Milieubeheer brief Gelders Energieakkoord
(22-11-2016 / 94060)
brief voor kennisgeving aannemen
04Gelderse kerken [SOGK] Venster kwartaalblad 16-04
(23-11-2016)
kwartaalblad voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 6 december 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek