Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 5 oktober 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0140

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 21 september 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftellijke vragen inzake toezegging plan van aanpak Stichting Stadspromotie
(26-08-2015 / KC/PBI / 68370)
De schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over toeristvriendelijkheid
(21-08-2015 / KC/PBI / 67842)
De schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Kennisgeving benoeming van A.S.R. Dijk
(17-09-2015 / Griffie / 69380)
Deze benoeming kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Wanneer de benoeming wordt aangenomen, zal de toelating en be√ędiging worden geagendeerd.
04Koninklijk Besluit eervol ontslag burgemeester per 1 februari 2016
(16-09-2015 / Griffie / 68561)
Het koninklijk besluit tot eervol ontslag van burgemeester Gerritsen kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
05Verzoek aandacht voor zorginkoop 2016 t.a.v. uitbreiding van de keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht ouders en kinderen
(14-09-2015 / KC/PBI / 69145)
Het advies van het Dutch Child Center kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
06Bomen en struiken voor wegvangen van fijnstof
(18-09-2015)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bezwaar tegen beoordeling en afhandeling van claim voor aflassen van AIR festival
(17-09-2015 / KC/V&H / 66338)
De brief betreft een klacht en een claim en dient derhalve ter afdoening in handen van het college te worden gesteld.
02Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning
(11-09-2015 / KC/PBI / 69074)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
03TSD en Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning
(18-09-2015 / KC/PBI / 68464)
Deze brief kan ter afdoening worden gesteld in handen van het college.
04Knelpunten decentralisaties vragen actie van gemeente en GR
(22-09-2015 / Dir/Control / 69677)
Het uitnodigen van de accountant op basis van de brief in handen stellen van het college met daarbij het verzoek om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Afschrift Besluit benoeming dhr. Brouwer tot raadslid
(21-09-2015)
Deze brief en het afschrift van het besluit kunnen worden betrokken bij het raadsvoorstel inzake de toelating van dhr. Brouwer als raadslid die op de agenda van 5 oktober 2015 staat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 5 oktober 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek