Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 5 november 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0109

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 8 oktober 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01‘Reglement van Orde Rekenkamercommissie Zutphen’ 2018 (werkwijze)Rekenkamer
(11-09-2018 / Griffie / 128226)
Voor kennisgeving aannemen.
02Horeca Groenmarkt - Houtmarkt over verplaatsing kermis
(24-09-2018 / Veiligheid / 128720)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Publicatie Jeugdzorg Nederland
(20-09-2018 / Jeugd)
Het boekje jeugdzorg voor raadsleden kan voor kennisgeving worden aangenomen.
044e rapportage 2GetThere Zutphen
(02-10-2018 / Jeugd / 129273)
Voor kennisgeving aannemen.
05Opzeggen huurovereenkomst bibliotheekruimte Broederenkerk per 01-01-2020
(27-09-2018 / Grondzaken en Vastgoed / 129015)
Voor kennisgeving aannemen.
06Schriftelijke vragen inzake bewindvoering
SP
(03-09-2018 / Maatschappelijke zaken / 124780)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Tips voor een bewuster insectenbeheer (deel 3)
(04-10-2018 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 127719)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Problematiek Leerlingenvervoer Stedendriehoek
(12-09-2018 / Maatschappelijke zaken / 128300)
Deze brief betrekken bij de Forumvergadering over PlusOV.
02Roep een halt tegen bezuinigingen op HALT!
(13-09-2018 / Veiligheid / 128376)
De inhoud betrekken bij de discussie over de Begroting 2019 van de gemeente Zutphen.
03Schriftelijke reactie Stichting Perspectief Zutphen op de voorgenomen bezuinigingen
(19-09-2018 / Control / 128222)
De inhoud betrekken bij de discussie over de Begroting 2019 van de gemeente Zutphen.
04Dienstverleningsovereenkomst Plusov
(02-10-2018 / Maatschappelijke zaken / 129274)
Deze brief betrekken bij de Forumvergadering over PlusOV.
05Brief voor raadsleden ivm bezuiniging
(04-10-2018 / Maatschappelijke zaken / 129330)
De inhoud betrekken bij de discussie over de Begroting 2019 van de gemeente Zutphen.
06Reactie voorgenomen bezuiniging preventie GGNet
(08-10-2018 / Maatschappelijke zaken / 129429)
De inhoud betrekken bij de discussie over de Begroting 2019 van de gemeente Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 5 november 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek