Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2013

BESLUIT
Griffienummer: 2013-0152

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 7 oktober 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze gemeente Westervoort over aanlevertermijnen stukken gemeenschappelijke regeling RAL
(03-10-2013 / Griffie / 5210)
Termijnen voor toezending van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk geregeld. Het tijdig behandelen door de raad van dergelijke stukken ligt ook in Zutphen lastig. Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake instrument gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers
(05-07-2013 / BV/IA / 117547)
Voor kennisgeving aannemen.
03Schriftelijke vragen met betrekking tot projectorganisatie en communicatie met de bestuurlijke taakgroep inzake aftreden bestuur Graaf Ottobad
(23-09-2013 / P&P / 122381)
Voor kennisgeving aannemen.
04Schriftelijke vraag inzake Ernstige zorgen over onderbouwing raadsbesluit Broederenklooster
(06-09-2013 / P&P / 121651)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 4 november 2013de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek