Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0058

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 juni 2022;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Ledenbrief Vervolg herijking gemeentefonds (VNG)
(03-05-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Informatie over landelijke ontwikkeling gericht op MER-plicht en rechtswerking RES (Regio Stedendriehoek)
(04-05-2022 / Griffie / 348582)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Nieuwsbrief april 2022 (Cleantech Regio)
(04-05-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Inspraak inwoners Zutphen (A. Menkveld)
(31-05-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Het drugsbeleid vraagt ieders aandacht (Normaal over drugs)
(31-05-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Nieuwsbrief mei 2022; Circulair in 2050, kan dat eigenlijk wel (Cleantech Regio)
(31-05-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Gemeentebeleid en coöperatief wonen (Cooplink)
(04-05-2022 / Griffie / 348578)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Begrotingscirculaire 2023 (Provincie Gelderland)
(17-05-2022 / 350212)
De Begrotingscirculaire 2023 van de provincie Gelderland kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Dankbetuiging vanwege positieve afhandeling ernstig incident (Interimbureau Koopman)
(27-05-2022 / Griffie / 365658)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Ontslagbrief (mevrouw Werger)
(31-05-2022 / HRM / 360458)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11De Kleuterklas Democratie (#meevolutionair)
(02-06-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Ledenbrief Verlenging kandidaatstellingsprocedure voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies (VNG)
(02-06-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Plan van Aanpak onderzoek RKC naar Bouwen en Wonen 2022
(09-06-2022)
Het Plan van Aanpak onderzoek Bouwen en Wonen kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Voornemens en activiteiten inzake Dikkertje Dap Kinderopvang BV Zutphen (namens buurtgenoten)
(04-05-2022 / Vergunningen & Handhaving / 348580)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief voor het Forum ter inzage te leggen.
02Ontwikkelingsplan Noordrand de Hoven (Bewonersinitiatief Noordrand de Hoven)
(08-06-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 364982)
In het Technisch Blok van 20 juni is het college verzocht om een inhoudelijke schriftelijke reactie op deze brief van het Bewonersinitiatief. De raad ontvangt graag een afschrift van het antwoord.
03Vluchtelingen in nood
(09-06-2022 / Veiligheid / 365645)
In het Technisch Blok van 20 juni is het college verzocht om een inhoudelijke schriftelijke reactie op deze brief. De raad ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Overlast door bezoekers horeca
(17-05-2022 / Veiligheid / 353099)
De brief in handen van het college stellen en het college verzoeken om een schriftelijke reactie aan de brievenschrijver te geven en de brief in afschrift aan de raad te sturen zodat de raad daarna kan beoordelen of er een bespreking van dit onderwerp in het Forum moet volgen.
02Verzoek ontwikkeling beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsbeleid
(17-05-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 349368)
De brief in handen van het college stellen en het college verzoeken om een schriftelijke reactie aan de brievenschrijver te geven en de brief in afschrift aan de raad te sturen zodat de raad daarna kan beoordelen of er een bespreking van dit onderwerp in het Forum moet volgen.
03Schriftelijke vragen over Hoogspanning Ondergronds
GroenLinks, CDA, VVD en Burgerbelang
(06-11-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 177312)
Om een technische reden waren deze (mondeling beantwoorde vragen) administratief niet goed afgewikkeld. Met deze actie gebeurt dat alsnog.
04Brief RKC over resultaten Doe Mee onderzoek Wob
(09-06-2022)
Desgewenst betrekken bij het nog in te plannen Forum over onder andere de Wet open overheid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 4 juli 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek