Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0090

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 20 juni 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Kennisgeving WOB Verzoek Vaststelling regionale visies Gelderse Gebiedsopgaven (GGO)
(23-06-2016 / Programma's Projecten en Processen / 86283)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Aanbieden rapporten 'Op weg naar een meervoudige democratie' en 'Maatwerkdemocratie'
(21-06-2016 / 86198)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Focustraject - 7e speerpunt: Benut de lokale kracht
(13-06-2016 / Bestuursondersteuning / 85722)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
(gedeeltelijk) behoud arbeidsinkomsten uitkeringsgerechtigden
(04-05-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 83876)
 

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Uitspraken Centrale Raad van Beroep betreffende de Wmo 2015
(06-06-2016 / Maatschappelijke Zaken / 85317)
Het college verzoeken de afdoening van de brief ter informatie aan het Forum voor te leggen.
02Deelname aan de Dag van de Democratie op locatie
(14-06-2016 / Bestuursondersteuning / 85781)
Vorig jaar heeft Zutphen ook deelgenomen aan de Dag van de Democratie. Bekeken zal worden op welke wijze dit jaar aan de Dag van de Democratie kan worden deelgenomen.
03Informeren over ontwikkelingen LMB
(21-06-2016 / Control / 86196)
De brief kan worden betrokken bij de behandeling van de Jaarstukken 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 4 juli 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek