Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 4 december 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0159

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 20 november 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over Aanvragen subsidie uit het WiFi4EU-plan
(19-10-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 112896)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over De Noorderhaven
(15-09-2017 / Programma's Projecten Processen / 110235)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Registratie aanduiding BewustZW
(09-11-2017 / Publiekzaken / 110776)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Standpunt gemeente Bergeijk - Beloningsbeleid bestuursvoorzitter
(07-11-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Opdrachtbevestiging controle jaarrekening en diverse specifieke subsidieverantwoordingen gemeente Zutphen 2017
(31-10-2017 / Control / 106772)
voor kennisgeving aannemen
06Essay 'Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek'
(15-11-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Bezwaar tegen datum referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(21-11-2017 / Publiekzaken / 113700)
Voor kennisgeving aannemen.
08Inzending brieven personeelsleden De IJsselslag
(21-11-2017 / Maatschappelijke zaken / 113701)
Deze brieven zijn gelijk na binnenkomst per e-mail toegezonden aan de raadsleden, zodat ze bekend waren bij de bespreking van de moties in forum en raad op 20 november 2017. De brieven kunnen nu voor kennisgeving worden aangenomen.
09Glas in 't bakkie (editie 2017/3)
(23-11-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
10IJsselslag
(27-11-2017)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019
(28-11-2017 / Maatschappelijke zaken / 113972)
De brief voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Oproep om kiesdrempels voor mensen met een beperking te verlagen!
(07-11-2017 / Publiekzaken / 113216)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen.
02Klacht functioneren CJG (vervolg)
(07-11-2017 / Bestuursondersteuning / 101751)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen met het verzoek om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
03Bouw uitkijkplatform Kanonsdijk De Hoven
(21-11-2017 / Programma's Projecten Processen / 113690)
Ter afdoening in handen stellen van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verlening tijdelijk ontslag raadslid J. Boersbroek
(14-11-2017 / Griffie)
Voor kennisgeving aannemen.
02Besluit vz. centraal stembureau over benoeming dhr. J.G.A. la Rose
(17-11-2017 / Griffie)
voor kennisgeving aannemen.
03Besluit vz. centraal stembureau over benoeming mw. Wesselink
(17-11-2017 / Griffie)
voor kennisgeving aannemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 4 december 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek