Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 31 mei 2021

BESLUIT
Griffienummer: 2021-0043

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 28 april 2021;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Motie Steun aan makers van kunst en cultuur (Beroeps Organisatie Kunstenaars BOK)
(06-04-2021)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Motie een hartenkreet inzake financiële steun van het rijk aan gemeenten (gemeente Renkum)
(08-04-2021)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Toiletten in de regionale treinen (Ambassadeurs Toiletalliantie)
(13-04-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 186875)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B te Zutphen (drie zienswijzen)
(06-04-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 179689)
De zienswijze op dit moment voor kennisgeving aannemen. Bij een toekomstig voorstel van het college aan de raad om het bestemmingsplan vast te stellen, desgewenst betrekken bij de besluitvorming.
05Schriftelijke vragen over de staat van de volkshuisvesting in Zutphen
SP
(20-01-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 186639)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
06Schriftelijke vragen over “Diftar (huidige afvalinzamelingssysteem)”
PvdA
(26-01-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 181596)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
07Schriftelijke vragen PvdA fractie over onderhoud panden en woningveiligheid binnenstad
PvdA
(16-03-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 185072)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
08Zienwijze Nieuwbouw St. Jan (Erfgoedvereniging Heemschut)
(14-04-2021 / Programma's Projecten Processen / 97834)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Basismobiliteit voor iedere inwoner dichtbij huis (gemeente Winterswijk)
(14-04-2021)
De motie van de gemeenteraad Winterswijk kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Raden in Verzet 15 april 2021
(16-04-2021)
De voortgangsnotitie Raden in Verzet kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Afscheid voorzitter Gilde Zutphen
(16-04-2021 / Bestuursondersteuning / 187287)
De brief over het afscheid voorzitter Gilde Zutphen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12In de kiem gesmoord
(16-04-2021 / Beheer en Onderhoud / 186831)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Jaarverslag 2020 en uitnodiging AVA 2021 (BNG Bank N.V.)
(15-04-2021 / Control / 186677)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop 2020
(28-04-2021 / Maatschappelijke zaken / 187857)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Reactie Meldpunt op memo college 23 april 2021 over Kerkpad
(26-04-2021 / Veiligheid / 187879)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Participatieplaat voor een gedragen omgevingsvisie (Stimuland)
(20-04-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 187418)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Jaarplan griffie Zutphen
(23-04-2021 / Griffie / 187560)
Het Jaarplan griffie Zutphen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Aanbiedingsbrief en de GEA-handreiking van De maatschappelijke tender (Gelders Energieakkoord)
(23-04-2021 / Programma's Projecten Processen / 187566)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
19Toezending Jaarstukken 2020 (GGD NOG)
(15-04-2021 / Maatschappelijke zaken / 187050)
De Jaarstukken 2020 GGD NOG kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
20Rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit (NHK)
(23-04-2021 / Vergunningen & Handhaving / 187853)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Brief ontslag wethouder Matser
(04-05-2021 / Griffie / 188149)
De brief ontslag van wethouder Matser kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Forum bestemmingsplan Kattenhave (toevoeging)
(13-04-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 108480)
Desgewenst betrekken bij het Forum over het bestemmingsplan Kattenhavestraat van 13 april 2021.
02Toezending aan raad van concept-Programmabegroting 2022 en voorstel nieuw beleid 2022 (GGD NOG)
(13-04-2021 / Maatschappelijke zaken / 186719)
Het college vragen een zienswijze voor te bereiden en deze aan de raad voor te leggen.
03Omgevingsdienst Achterhoek (jaarstukken 2020 en begroting 2022)
(08-04-2021 / Vergunningen & Handhaving / 186721)
Het college vragen een zienswijze voor te bereiden en deze aan de raad voor te leggen.
04Aanbiedingsbrieven en financiële stukken 2020-2025 (Tribuut)
(23-04-2021 / Control / 187552)
De stukken in handen van het college leggen om al dan geen zienswijzen op de concept begroting in te dienen. De reactie aan Tribuut om al dan geen zienswijzen in te dienen aan de raad ter besluitvorming voorleggen.
05Aanbieden Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 (Regio Stedendriehoek)
(23-04-2021 / Bestuursondersteuning / 187295)
De stukken in handen van het college leggen om al dan geen zienswijzen op de concept begroting in te dienen. De reactie aan Regio Stedendriehoek om al dan geen zienswijzen in te dienen aan de raad ter besluitvorming voorleggen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 31 mei 2021de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek