Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 31 januari 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2021-0140

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 13 januari 2022;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bestuursstukken vergadering Tribuut 19 november 2021
(07-12-2021)
Kennisnemen van de Bestuursstukken vergadering Tribuut 19 november 2021.
02Herziening Grondstoffenplan Gemeente Zutphen
(07-12-2021)
Kennisnemen van de brief over herziening Grondstoffenplan Gemeente Zutphen.
03KNZB over voorstel tariefswijziging de IJsselslag
(07-12-2021)
Kennisnemen van de brief van de KNZB over voorstel tariefswijziging de IJsselslag.
04Brief over traject voorverguningaanvragen
(07-12-2021)
Kennisnemen van de brief over trajecten voor verguninningaanvragen.
05VNG-ledenbrief VNG Ledenbrief over ‘ positie raadsleden en wethouders'
(29-12-2021)
Kennisnemen van de VNG-ledenbrief over de ‘positie raadsleden en wethouders'.
06Geldeland Academie Nieuwsbrief December 2021
(07-12-2021)
Kennisnemen van de nieuwsbrief met mogelijkheden tot het volgen van workshops in het kader van het inwerkprogramma voor (kandidaat-)politici.
07Schriftelijke vragen over stijgende energielasten
PvdA
(27-09-2021 / Control / 197647)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
08Schriftelijke vragen over invoering van het IJslands model
ChristenUnie
(30-09-2021 / Veiligheid / 197813)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
09Verzoek om heroverweging van een raadsbesluit van 13 juli 2021
(13-12-2021)
Kennisnemen van de brief met een verzoek om raadsbesluit te heroverwegen.
10initiatiefvoorstel ‘Delftse principes voor digitale soevereiniteit’
(29-12-2021)
Kennisnemen van het initiatiefvoorstel ‘Delftse principes voor digitale soevereiniteit’.
11Jeugdhulp. Het moet anders, maar hoe?
(29-12-2021)
Kennisnemen van ideeën over transformatie van Jeugdhulp.
12Stichting Villa Pinedo namens kinderen van gescheiden ouders.
(29-12-2021)
Kennisnemen van de brief van Stichting Villa Pinedo namens kinderen van gescheiden ouders.
13Brief van het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland
(03-01-2022)
Kennisnemen van de brief van het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
14 Handreiking 'Politiek voor Iedereen!'
(03-01-2022)
Kennisnemen van de handreiking 'Politiek voor Iedereen!' .
15Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?
(03-01-2022)
Kennisnemen van het aanbod van de Jeugdautoriteit.
16Brief '5G het Gooi zegt Nee!'
(03-01-2022)
Kennisnemen van de brief '5G het Gooi zegt Nee!'
17Weet van Water nieuwsbrief december 2021
(03-01-2022)
Kennisnemen van de Weet van Water nieuwsbrief december 2021.
18Motie Borstonderzoek
(03-01-2022)
Kennisnemen van Motie Borstonderzoek.
19Onderzoeksprogramma 2022-2023
(03-01-2022)
Kennisnemen van aanbiedingsbrief van de Rekenkamercommissie Onderzoeksprogramma 2022-2023
20Politiek Dier
(03-01-2022)
Kennisnemen van Politiek Dier editie 6.
21RONA Memo Spoorgoederenvervoer Noord Oost Europa GNOE
(03-01-2022)
Kennisnemen van RONA Memo Spoorgoederenvervoer Noord Oost Europa GNOE.
22Brief stand van zaken COVID19
(03-01-2022)
Kennisnemen van brief stand van zaken COVID19.
23Eerste uitgave online VNOG magazine Voorop in Veiligheid
(03-01-2022)
Kennisnemen van eerste uitgave online VNOG magazine Voorop in Veiligheid.
24Ontslagbrief aan wethouder De Jonge
(03-01-2022)
Kennisnemen van de ontslagbrief van wethouder Annelies de Jonge.
25Brieven aangaande windpark IJsselwind
(03-01-2022)
Kennisnemen van diverse brieven aangaande windpark IJsselwind.
26Handreiking rol gemeenten in stikstofbeleid
(03-01-2022)
Kennisnemen van de handreiking 'rol gemeenten in stikstofbeleid'.
27Rapport nulmeting raadsvoorstellen
(03-01-2022)
Kennisnemen van het rapport nulmeting raadsvoorstellen.
28 Eindejaarsnieuwsbrief Muzehof centrum voor de kunsten
(03-01-2022)
Kennisnemen van de eindejaarsnieuwsbrief Muzehof centrum voor de kunsten.
29Wijziging aanduiding BewustZW
(03-01-2022)
Kennisnemen van brief 'Wijziging aanduiding BewustZW'
30Waterbeheerprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe
(03-01-2022)
Kennisnemen van Waterbeheerprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe.
31Herijking gemeentefonds
(03-01-2022)
Kennisnemen van 'Herijking gemeentefonds'.
32Opstellen van een Digitale Agenda voor de gemeente
(07-12-2021)
Kennisnemen van een brief over het opstellen van een digitale agenda voor de gemeente.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief van thuiszorgers aan college
(07-12-2021)
In handen stellen van het college en de raad in kennis stellen van de beantwoording.
02Verzoek om wensen en bedenkingen bij het voornemen tot oprichting stichting risicobeheer veiligheidsrisico's
(03-01-2022)
In handen stellen van het college en eventueel voorstel van college afwachten.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 31 januari 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek