Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 30 november 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0179

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 16 november 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over Interpellatieverzoek Burgerbelang kredietaanvragen scholen en kindcentra
(08-10-2015 / KC/PBI / 70577)
De vragen en antwoorden kunnen door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
02Oplossing verkeerssituatie Oranjeplein
(29-10-2015 / StB/OR / 71951)
De e-mail kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
03Hulp gevraagd voor burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie
(26-10-2015 / KC/Omg / 71736)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
04Benoeming raadslid M.G.S. Siemes per 17-11-2015
(18-11-2015 / Griffie / 73008)
Deze benoeming kan voor kennisgeving worden aangenomen. De benoeming is aanvaard en zal voor het Forum en de Raad van 30 november 2015 worden geagendeerd.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze op nieuwbouw Bronsbergen ongenummerd
(05-11-2015 / KC/V&H / 69111)
Deze zienswijze ter afdoening in handen van het College stellen.
02 Advies van de Cliƫntenraad Het Plein met betrekking tot het rapport Tekort op het Buigbudget
(06-11-2015 / P&P / 72439)
Brief ter afdoening in handen van het College stellen. De Cliƫntenraad Het Plein adviseert over het rapport Tekort op het Buigbudget en vraag om een reactie op haar advies.
03Ontwerpbegroting Tribuut 2016
(26-10-2015 / BV/Ondersteuning / 71753)
De brief ter afdoening in handen van het College stellen met daarbij het verzoek een eventueel gewenste in te dienen zienswijze tijdig voor te leggen aan de raad. (Tot uiterlijk 21 december 2015 bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen de begroting van de gemeenschappelijke regeling Tribuut (samenwerkingsverband op het gebied van belastingen)).
04Foutieve adressering beschikking en aanslag
(10-11-2015 / KC/Omg / 70082)
Deze brief ter afdoening in handen van het College stellen.
05Onderzoek bevordering opkomst gemeenteraadsverkiezingen
(09-11-2015 / KC/Loket / 73013)
Deze brief ter afdoening in handen van de griffier stellen.
06Brief over uitkomsten collegeonderzoek onderwijshuisvesting
(10-11-2015 / Dir/Control)
De brief en het rapport voor kennisgeving aannemen. De uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport aan de gemeentesecretaris ter hand te geven.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Wijziging bedrijfsbestemming woning Marsweg 109 in woonbestemming
(09-11-2015 / KC/Omg / 72510)
Het college te verzoeken om in (een bijlage bij) het te verwachten raadsvoorstel terzake beargumenteerd in te gaan op dit verzoek aan de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 30 november 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek