Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 30 mei 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0046

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het van ;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Kosten van vaststellingsovereenkomsten en vergelijkbare regelingen in de periode 2016 tot en met 2021
D66
(22-03-2022 / Control / 304104)
De antwoordbrief voor kennisgeving aannemen.
02Energieprijzen
ChristenUnie
(22-03-2022 / Maatschappelijke zaken / 324254 )
De antwoordbrief voor kennisgeving aannemen.
03Rioolheffing Noorderhaven
VVD
(22-03-2022 / Control / 324258)
De antwoordbrief voor kennisgeving aannemen.
04Energierekening en Russisch gas
SP
(25-02-2022 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 315141)
De antwoordbrief voor kennisgeving aannemen.
05Russisch gas in Zutphens vastgoed
D66
(25-02-2022 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 315142)
De antwoordbrief voor kennisgeving aannemen.
06Word Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel in het coalitieakkoord (Fairtrade Gemeente Campagne)
(01-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
07Felicitatiebrief raadslid (Per Saldo - PGB)
(06-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen
08Aanpak laaggeletterdheid en coalitieonderhandelingen (Stichting Lezen en Schrijven)
(06-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen
09Reactie Bewonersinitiatief Noordrand De Hoven voor forum
(08-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
10Koers richting kabinet (VNG)
(13-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
11Definitieve Jaarrekening 2021, Kadernotitie 2023-2026 en concept begroting 2023-2026 (PlusOV)
(14-04-2022 / Maatschappelijke zaken / 336052)
De brief voor kennisgeving aannemen.
12Online magazine voor raadsleden (VNOG)
(15-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
13Webinar voor nieuwe raadsleden (Fietsersbond)
(20-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
14Politiek Dier, editie 1 (Uitgave van de Dierenbescherming)
(28-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
15Felicitatiebrief fractievoorzitters en raadsleden (VNO-NCW Midden)
(01-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
16Pamflet met speerpunten Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (Vereniging DKK Gelderland)
(01-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
17Informatie én consultatie over normenkader windpark IJsselwind (Stichting Eefde Tegen-wind)
(06-04-2022 / Programma's Projecten Processen / 301256)
De brief voor kennisgeving aannemen.
18Input coalitieonderhandelingen, met voorsteltekst Preventie (JOGG)
(07-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
19Bijdrage aan forum over kredietaanvraag voorbereidingskosten Noordrand De Hoven
(08-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
20Open brief nadeelcompensatie (ONL voor Ondernemers)
(12-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
21PlattelandsPamflet - leidraad voor nieuwe gemeenten op het platteland (Stichting Stimuland)
(14-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
22Wie durft - Op weg naar een duurzame toekomst (Natuur en Milieu Gelderland)
(15-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
23Oproep - Voetbal meer dan een sport (KNVB)
(20-04-2022)
De brief voor kennisgeving aannemen.
24Coalitieakkoord in kindvriendelijke taal (Save the Children)
(28-04-2022 / Jeugd / 340525)
De brief voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarstukken jaarverslag 2021 en begroting 2022 (Tribuut)
(06-04-2022 / Control / 331515)
De brief en de bijlagen in afdoening in handen van het college te stellen. Het voorstel al dan geen zienswijzen in te dienen in het Forum en de Raad te behandelen.
02Brief aan Provinciale Staten Gelderland over Windpark IJsselwind (Dorpsraad Eefde)
(07-04-2022 / Programma's Projecten Processen / 301256)
De brief ter afdoening in handen van het college te stellen. De antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
03Vastgestelde jaarstukken 2021 (GGD NOG)
(14-04-2022 / Maatschappelijke zaken / 333069)
De brief en de bijlagen in afdoening in handen van het college te stellen. Het voorstel al dan geen zienswijzen in te dienen in het Forum en de Raad te behandelen.
04Concept-Programmabegroting 2023 en voorstellen voor 1e en 2e begrotingswijziging 2023 (GGD NOG)
(14-04-2022 / Maatschappelijke zaken / 333066)
De brief en de bijlagen in afdoening in handen van het college te stellen. Het voorstel al dan geen zienswijzen in te dienen in het Forum en de Raad te behandelen.
05Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 (ODA)
(14-04-2022 / Vergunningen & Handhaving / 336041)
De brief en de bijlagen in afdoening in handen van het college te stellen. Het voorstel al dan geen zienswijzen in te dienen in het Forum en de Raad te behandelen.
06Zienswijze vergunningsaanvraag veld 21A (namens bewoners)
(20-04-2022 / Vergunningen & Handhaving / 336931)
De zienswijzen ter in afdoening in handen van het college te stellen. De antwoordbrief voorleggen aan het Forum en de Raad.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Herbenoeming burgemeester drs. A. Vermeulen (Provincie Gelderland)
(20-04-2022 / Griffie / 337592)
Ingaan op het voorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 30 mei 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek