Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2023

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0119

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 22 december 2022;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Overlast cafe Bubbels Vaaltstraat
(18-11-2022 / Veiligheid / 454210)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Overlast Vaaltstraat
(18-11-2022 / Veiligheid / 454212)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Vervolg op forumbijeenkomst inzake overlast Horeca Vaaltstraat gebied
(24-11-2022 / Veiligheid / 461238)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Schriftelijke vragen over Veiligheid op en om het spoor
PvdA en Burgerbelang
(27-09-2022 / Veiligheid / 425467)
De antwoorden van het college op de schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Schriftelijke vragen over doelbereik verkabelen hoogspanningslijnen
GroenLinks
(06-10-2022 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 431571)
De antwoorden van het college op de schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Schriftelijke vragen over bouwhoogte en vergunningen Revelhorst
Kies Bewust Lokaal
(10-11-2022 / Vergunningen & Handhaving / 451140)
De antwoorden van het college op de schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Schriftelijke vraag over Horecavergunningen Vaaltstraat
ChristenUnie
(07-12-2022 / Veiligheid / 459328)
De antwoorden van het college op de schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
08Ledenbrief Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (VNG)
(23-11-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Enquête - Onderzoek aanstellingswijze Burgemeester voor raadsleden (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)
(01-12-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Herfstbrief 2022 (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)
(25-11-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Enquête social media gebruik (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)
(06-12-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Ledenbrief Nieuwe modelverordeningen n.a.v. Wet versterking decentrale rekenkamers (VNG)
(29-11-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Ledenbrief Nationale programma's NOVEX, Woningbouw, Water en Bodem Sturend en Landelijk gebied (VNG)
(08-12-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Ledenbrief Instrumenten duidelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid (VNG)
(13-12-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Digitale leeromgeving 'Persoonlijk account maken' (NVvR)
(13-12-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Uitspraak zaak raadslid Peters (VPPG)
(24-11-2022 / HRM / 461304)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Update over het Buurthuis de Hoven (SBdH)
(24-11-2022 / Wijkregie / 461339)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Fijne feestdagen en tot ziens in 2023 (Gelderland Academie)
(21-12-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
19Nationale Kennistest Crisisbeheersing 2022 en overige activiteiten (SVDC)
(06-12-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20Wetgeving inzake rechten arbeidsmigranten
(30-11-2022 / Bestuursondersteuning / 460149)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Kaderbrief 2024 (Regio Stedendriehoek)
(20-12-2022 / Bestuursondersteuning / 474636)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
22Persbericht Verzetskranten ‘Frontloupe’ naar Erfgoedcentrum Zutphen
(20-12-2022)
Het bericht kan voor kennisgeving worden aangenomen
23Brief Planning 2023 (GGD NOG)
(15-12-2022 / Maatschappelijke zaken / 471006)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Nieuwsbrief Terugblik Weet van Water 2022 (Waterschap Rijn en IJssel)
(13-12-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen
25Voorkeursbeslissing luchtruimherziening, zorgen en vragen van natuurorganisaties (Natuur en Milieu Gelderland)
(23-11-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 453431)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
26WMO, Regelingen voor mensen met een bescheiden inkomen (Forus)
(06-12-2022 / Griffie / 467146)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
27Onderzoek naar politieke motivatie (Rijksuniversiteit Groningen)
(23-11-2022 / Bestuursondersteuning / 461172)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
28Nieuwsbrief vooraankondiging BIJ de bieb (Graafschap bibliotheken)
(16-12-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 473812)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
29Waarschuwing en bekeuring i.v.m. geparkeerde fietsen bij Schupstoel
(25-11-2022 / Vergunningen & Handhaving / 457512)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
30E-mail Pilot burgerparticipatie met VU Amsterdam (Stemmee.nu)
(13-12-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
31Afwijzen tweede termijn burgemeester Annemieke Vermeulen (J. Genten)
(14-12-2022 / Griffie / 470017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
32Twee publicaties over de ruimtelijke opgave (PBL / CRa)
(25-11-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
33Nieuwsbrief november 2022 (Erfgoedvereniging Bond Heemschut)
(29-11-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
34Vervallen panden binnenstad Zutphen
(01-12-2022 / Vergunningen & Handhaving / 463416)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Diverse verzoeken om handhaving handelen in strijd met vergunningsregels Groenmarkt
(23-11-2022 / Vergunningen & Handhaving / 452896)
Het college verzoeken de brief te beantwoorden en de raad hierover met een afschrift te informeren.
02Woonwagenlocatie aanvragen
(23-11-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 349368)
In het Technisch Blok van 16 januari is het college gevraagd de afzender van inhoudelijk antwoord te voorzien. Het college heeft aangegeven dat de zaak is opgepakt.
03Klacht alarmsysteem voor ouderen (aanbod Akkedeer)
(07-12-2022 / Veiligheid / 365641)
Conform besluit in het Technisch Blok van 16 januari 2023 wordt het college verzocht om een schriftelijke reactie aan de afzender en de raad.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aanbod presentatie 'klimaat en droogte' (Waterschap Rijn en IJssel)
(24-11-2022 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 461271)
Het aanbod van het Waterschap bespreken in het Presidium.
02Brief Ervaringen met burgerparticipatie bij ontwikkelproject Noordrand De Hoven (Bewoners Initiatief De Hoven Noord)
(01-12-2022 / Wijkregie / 464373)
Conform besluit in het Technisch Blok van 16 januari kan de brief worden betrokken bij het eerstvolgende Forum over burgerparticipatie en omgevingsvisie. Het college heeft desgevraagd aangegeven dat zij een schriftelijke reactie voorbereiden. Deze wordt ook toegezonden aan de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 30 januari 2023de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek