Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0002

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 16 januari 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over reclamebelasting
(01-12-2016 / Administratie / 94478)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over renovatiedrama Woningbedrijf Warnsveld
(02-12-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 94557)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Motie Gemeenteraad Zoetermeer - Geen dubbel werk accountant
(05-01-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
04Toezicht 2017
(20-12-2016 / Control / 95237)
Voor kennisgeving aannemen.
05Regionaal risicoprofiel en -beleidsplan VNOG 2017-2020
(05-01-2017 / Veiligheid / 87899)
brief voor kennisgeving aannemen
06Besluit van de voorzitter centraal stembureau
(05-01-2017 / Griffie / 96259)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. De procedure om tot een opvolger te komen is in gang gezet.
07Schriftelijke vragen betreffende regionaal Archief Zutphen
(06-12-2016 / Archief / 94718)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
08Besluit van de voorzitter centraal stembureau
(19-01-2017 / 97097)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. De procedure om tot een opvolger te komen is in gang gezet.
09Besluit van de voorzitter centraal stembureau
(20-01-2017 / 97096)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. De procedure om tot een opvolger te komen is in gang gezet.
10Brief aan gemeenteraden in Gelderland over basismobiliteit en ROCOV
(12-01-2017 / Maatschappelijke zaken / 95433)
brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Regeling om alle peuters naar de peuterspeelzaal te laten gaan
(05-01-2017 / Jeugd / 96022)
brief ter afdoening in handen stellen van het college en het college verzoeken een antwoordbrief te versturen
02Informatievoorziening door baliemedewerkers
(20-01-2017 / Publiekzaken / 97027)
brief ter afdoening in handen stellen van het college en het college verzoeken een reactiebrief te sturen aan de indiener van de brief.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 30 januari 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek