Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 3 november 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0144

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 6 oktober 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over hoogspanningslijnen
(07-08-2014 / KC/PBI / 37175)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake herbestrating diverse plekken Zutphen
(22-09-2014 / StB/OR / 41074)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen inzake normen inkomensgrens
(19-08-2014 / BV/Ondersteuning / 37971)
De vragen en antwoorden voor kennisgeving aannemen.
04Schriftelijke vragen inzake vergunningenbeleid evenementen
(20-08-2014 / KC/V&H / 37972)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Schriftelijke vragen inzake contractverlenging huishoudelijke hulp
(25-08-2014 / KC/PBI / 38667)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Voorbereidingen decentralisaties sociaal domein Rekenkamer
(14-10-2014 / P&P / 42843)
De antwoorden op de vragen zijn neergelegd in het collegememo Reactie op brief Rekenkamer over decentralisaties. Dit memo ligt ter inzage bij de raad van 3 november 2014.
07Definitieve voorstellen MOED
(22-10-2014 / P&P / 43670)
In het Forum van 2 juni 2014 is de toekomstvisie van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland gepresenteerd en konden opmerkingen worden meegegeven. De opbrengsten van de bespreking in de betrokken gemeenten hebben geleid tot definitieve voorstellen die nu zijn toegezonden en door de raad voor kennisgeving kunnen worden aangenomen. In het voorjaar van 2015 komt nog een voorstel over een nieuw financieel verdeelmodel, waarop dan een zienswijze kan worden gegeven.
08Reactie op Bokbierdag
(09-10-2014 / KC/V&H / 42461)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie op sloop van De Mars
(20-10-2014 / De Mars / 43424)
Deze brief kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college, zodat de briefschrijver over de achterliggende redenen van de sloop van woningen op De Mars kan worden geïnformeerd.
02Zienswijze, brandbrief en checklist transitierijpheid Jeugdwet
(30-09-2014 / P&P / 42058)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
03Zienswijze op inpassingsplan N345 rondweg De Hoven te Zutphen
(22-10-2014 / KC/Omg / 43842)
Ter afdoening in handen van college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie presentatie Broederenklooster 17 september 2014 Burgerzaal
(30-09-2014 / P&P / 41863)
Deze brief kan worden betrokken bij de vervolgbespreking van de plannen over het Broederenklooster die binnenkort aan de raad worden voorgelegd.
02Bezwaar vaststelling economische activiteiten in algemeen belang Mededingingswet
(31-07-2014 / BV/IA / 36401)
Op 8 september 2014 werd deze brief om advies in handen van het college gesteld. Sindsdien hebben gesprekken met de briefschrijver plaatsgevonden, waarna in een aanvullende brief het bezwaar weer is ingetrokken. De bezwaarprocedure is hiermee geëindigd. Het memo met het advies van het college -met de intrekkingsbrief daarbij als bijlage- ligt ter inzage voor het Forum van 3 november 2014.
03Noodkreet forse tariefstijgingen haven- en kadegelden
(22-10-2014 / BV/Ondersteuning / 43764)
Deze brief kan worden betrokken bij het raadsvoorstel over de vast te stellen leges voor 2015 die voor het eind van 2014 nog aan de raad wordt voorgelegd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 3 november 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek