Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0085

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 19 juni 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarverslag 2016 SOGK
(06-06-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
02Jaarverslag 2016 Veiligheidsregio Noord- en Oost - Gelderland
(06-06-2017 / Veiligheid / 104892)
Voor kennisgeving aannemen. Begroting 2018 en de (concept) jaarstukken 2016 zijn behandeld in het Technisch Blok van 19 juni 2017.
03Koffieaanbesteding Zutphen
(06-06-2017 / Facilitair / 103848)
Voor kennisgeving aannemen.
04Brief uitstel decentralisatie rijksvaccinatieprogramma
(08-06-2017 / Maatschappelijke zaken / 102286)
Voor kennisgeving aannemen
05Rolstoel plein WMO_problemen voor een 97 jarige mevrouw
(02-05-2017 / Maatschappelijke zaken / 103141)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Afschrift kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein
(15-06-2017 / Maatschappelijke zaken / 105469)
Voor kennisgeving aannemen.
07Agenda 10-puntenplan voor leden van Geldersche gemeenteraden
(20-06-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
08Ontwikkeling plangebied Leesten-Oost
(21-06-2017 / Programma's Projecten Processen / 73480)
Deze op 19 juni 2017 binnengekomen informatie is diezelfde avond uitgedeeld in het Forum en kan nu door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
09Info’s naar aanleiding van het Algemeen Overleg Spoor in de Tweede Kamer
(21-06-2017)
Deze informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Wob-verzoek Artikel 125 quater Ambtenarenwet
(15-06-2017 / Bestuursondersteuning / 105358)
Het WOB verzoek is gericht aan het college. De raad ontvangt een afschrift van het verzoek en kan dit dus voor kennisgeving aannemen.
11E-bus / toeristentreintje Zutphen
(22-06-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 105869)
Voor kennisgeving aannemen.
12Onderzoeksopzet op afstand zetten van publiek takenRekenkamer
(20-06-2017 / Bestuursondersteuning / 105759)
De onderzoeksopzet van de RKC rond het op afstand zetten van publieke taken kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01NOC*NSF input verkiezingsprogramma's
(16-06-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 3 juli 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek