Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 29 maart 2021

BESLUIT
Griffienummer: 2021-0016

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 10 maart 2021;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Raadsbrief RKC Zutphen DoeMee onderzoek Meldingen Openbare RuimteRekenkamer
(28-01-2021 / Publiekzaken / 182030)
Kennisnemen van de raadsbrief van de Rekenkamercommissie (RKC).
02Schriftelijke vragen over gevolgen van houtskoolschets acute zorg van het ministerie van VWS voor Zutphen
CDA
(08-12-2020 / Maatschappelijke zaken / 179315)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
03Schriftelijke vragen over Scholen en onderwijsachterstand
ChristenUnie
(05-01-2021 / Jeugd / 180536)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
04Schriftelijke vragen over Afvalbeleid en Diftar
SP
(05-01-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 180537)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
05Schriftelijke vragen over “Handhaving van de inlichtingenplicht rond de bijstandsuitkering"
ChristenUnie en PvdA
(12-01-2021 / Maatschappelijke zaken / 180811)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
06Advies VVN mbt de Harenbergerweg thv de Kaardebol ((Stichting De Kaardebol)
(03-02-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 182245)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Motie Huishoudelijke Ondersteuning 2021 (Gemeente Hof van Twente)
(03-02-2021)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Stand van zaken mbt producten GGD als gevolg vd bestrijding vd coronacrisis
(05-02-2021 / Maatschappelijke zaken / 178773)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
091e Nieuwsbrief over rapport Gezondheidsraad en recente ontwikkelingen (Platform Gemeenten Digitale Connectiviteit)
(26-01-2021 / Programma's Projecten Processen / 161284)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Nieuwsbrief VPPG februari 2021
(09-02-2021)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Schriftelijke vragen over “vervolgvragen openbaarheid Kerkpad"
GroenLinks en PvdA
(14-01-2021 / Veiligheid / 180992)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
12Brandbrief i.v.m. noodklok voor buitendieren door sneeuw en strenge vorst (Comite Dierennoodhulp)
(11-02-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 182656)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Leugens-Bedrog-Oorlogsmisdaden van-door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC (1602) tot Vandaag (februari 2021)
(16-02-2021 / Bestuursondersteuning / 182938)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Boomfeestdag Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente
(16-02-2021)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Bijlage Rapportage Windenergie op en rond Veluwe (PS2021-104)
(10-02-2021 / Programma's Projecten Processen / 182708)
Kennisnemen van de rapportage windenergie op en rondom de Veluwe.
16Behoud en hergebruik van het Baudartiuscollege, Isendoornstraat 1 Zutphen (Heemschut Gelderland)
(18-02-2021 / Programma's Projecten Processen / 183235)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Forum nieuwe randvoorwaarden VPP-16 (Stichting De Oude HBS)
(11-02-2021 / Programma's Projecten Processen / 146106)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Schriftelijke vragen over uitvoering toezicht WMO
CDA, D66 en VVD
(07-01-2021 / Maatschappelijke zaken / 180637)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen. De bijlagen waarnaar in de Antwoordbrief wordt verwezen zijn dezelfde bijlagen als de brief waarin de schriftelijke antwoorden worden gesteld.
19Schriftelijke vragen over Corona en gebruik openbare ruimte
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
(23-02-2021 / Veiligheid / 183587)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20Geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur (BOK)
(04-03-2021)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Jaarverslag 2020 (Rekenkamercommissie Zutphen)Rekenkamer
(23-02-2021 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 183588)
Het jaarverslag 2020 van de Rekenkamercommissie Zutphen voor kennisgeving aannemen.
22Corona actualisatie detailhandelsbeleid en centrumvisies (INretail)
(24-02-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 183577)
De brief voor kennisgeving aannemen.
23Motie en Save-the-Date (Actiecomité Raden in Verzet)
(23-02-2021)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Voorkom het windturbine syndroom (petitie windmolens)
(09-03-2021 / Programma's Projecten Processen / 184514)
De petitie is behandeld geweest in de raadsvergadering van 1 maart 2021 en kan voor kennisgeving worden aangenomen.
25Advies auditcommsie mbt toezicht provincie
(08-03-2021 / Griffie)
Het advies van de Auditcommissie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Financiële toezichtvorm 'Begroting 2021' (Provincie Gelderland)
(11-02-2021 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 182736)
Kennisnemen van de beoordeling van de begroting 2021 door de provincie en het college vragen een inhoudelijke reactie te formuleren op de (aandachtspunten in de) brief en de raad hiervan in kennis te stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief aangepaste stedenbouwkundige randvoorwaarden Meisjesvakschool (Stichting het Cuypersgenootschap en Heemschut Gelderland)
(05-02-2021 / Programma's Projecten Processen / 146106)
De brief kan worden betrokken bij het Forum over de aangepaste stedenbouwkundige randvoorwaarden Vispoortplein 16 op 9 februari 2021.
02Ontwikkeling Vispoortplein 16 (Kruyssen Proces & Projectmanagement BV)
(09-02-2021 / Programma's Projecten Processen / 182568)
De informatie kan worden betrokken bij het Forum over de aangepaste stedenbouwkundige randvoorwaarden Vispoortplein 16 op 9 februari 2021.
03Reactie Zutphense voetbalverenigingen op concept business-case Sport en Accommodatiebedrijf (o.a. Warnsveldse Boys)
(09-02-2021 / Maatschappelijke zaken / 182543)
De brief kan worden betrokken bij het Forum over de concept businesscase Sport- en Accommodatiebedrijf Zutphen op 9 februari 2021.
04Gemeente Zutphen Board letter 2020 (getekend)
(29-01-2021 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 181213)
Deze informatie is besproken in het Forum over de Board-letter 2020 op 8 februari 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 29 maart 2021de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek