Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 29 juni 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0100

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 15 juni 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake hoogte van huren in de Stedendriehoek
(13-04-2015 / KC/Omg / 58943)
De schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake Zeggenschap van docenten in het vraagstuk leerlingenkrimp Zutphen
(03-04-2015 / KC/PBI / 58644)
De schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen over brug Vispoortgracht
(18-05-2015 / P&P / 61171)
De schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden
(02-06-2015 / BV/IA / 62577)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Publicaties "De Gemeente 2020" en "De Staat van de Gemeenten 2015"
(08-06-2015 / P&P / 62710)
Deze publicaties kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Noodkreet i.v.m. stagnatie monumentenstatus Stadsboomgaard Zutphen
(09-06-2015 / KC/Omg / 63221)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om reactie op brief van 21-04-2015 (behandeld in raad van 18-05-2015)
(05-06-2015 / KC/PBI / 59698)
De beantwoording van de brief van dhr. Mulder is op 18-05 in al handen van het college gesteld. Het college wordt gevraagd om de antwoordbrief, zo snel als deze beschikbaar is, ook ter inzage voor het Forum te leggen, zodat het proces van beantwoording kan worden gevolgd.
02Melding afvalbakken en vervuiling grond Hanzehal
(08-06-2015 / StB/OR / 61845)
De vragen uit de brief hebben betrekking op uitvoerende kwesties. Daarom de brief ter afdoening in handen van het college leggen en een antwoordbrief ter inzage voor de raad beschikbaar stellen.
03Verzoek om realisatie Leeftuin
(29-05-2015 / P&P / 62609)
Een reactie op dit initiatief in handen stellen van het college en dit antwoord ter inzage leggen aan de raad.
04Verzoek om aanduidingsbordjes bij beeldhouwwerken in openbare ruimte
(10-06-2015 / KC/PBI / 63024)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld met het verzoek de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bestuurssamenvatting controlebevindingen van de interim-controle 2014
(03-06-2015 / Dir/Control / 61419)
Deze stukken kunnen worden betrokken bij de bespreking van de Jaarrekening 2014 in het Forum van 29 juni 2015.
02Verzoek om reactie op rapportage enquĂȘte Huishoudelijke Hulp
(12-06-2015 / KC/PBI / 63097)
Deze brief is eerder al per e-mail doorgezonden aan de raadsleden, zodat hij kon worden betrokken bij de forumvergadering van 15 juni 2015 over de 'Toekomst van de Huishoudelijke Hulp'. Daarmee is reeds aan het verzoek van de afzender voldaan.
03Adviesbrief auditcommissie over boardletter accountantAuditcommissie
(24-06-2015 / Dir/Control / 64081)
Deze stukken kunnen worden betrokken bij de bespreking van de Jaarrekening 2014 in het Forum van 29 juni 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 29 juni 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek