Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 29 januari 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0005

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 15 januari 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over gelijk loon voor mannen en vrouwen
(12-12-2017 / HRM / 114697)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02De Millennium Development Goals en het Gemeente Beleid
(09-01-2018)
deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Gemeenteraadsverkiezingen: 3 tips voor een inclusief stemproces
(09-01-2018)
Dit schrijven kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Klimaat akkoord CO2 uitstoot een hoax?
(10-01-2018)
Stukken voor kennisgeving aannemen.
05Een pleidooi voor vernieuwing van de lokale politiek
(10-01-2018)
Stukken voor kennisgeving aannemen.
06Persbericht over de website Gldstemt.nl
(10-01-2018)
Persbericht voor kennisgeving aannemen.
07Volkspartij voor " Vrijheid" en Democratie?
(09-01-2018)
deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Update: nieuw beleid tegen etnisch profileren
(16-01-2018 / Veiligheid / 116277)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Hoveniersweg 10
(09-01-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 111840)
De zienswijzen ter afdoening in handen van het college te stellen.
02Zienswijze op wijziging bestemmingsplan Driesteek 7
(09-01-2018 / Vergunningen & Handhaving / 112079)
De zienswijzen ter afdoening in handen van het college stellen en de antwoordbrief ter inzage leggen voor het forum.
03Vermeende onrechtmatige daad van het College
(11-01-2018 / Vergunningen & Handhaving / 113848)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor Forum en raad.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aandachtspunten TLN voor gemeenteraadsverkiezingen
(10-01-2018)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 29 januari 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek